Υπηρεσίες για Ιδιώτες - Επενδυτικά Προϊόντα

Σας στηρίζουμε στις επενδύσεις σας

Επενδυτικά Προϊόντα

Πραγματοποιήστε τις χρηματιστηριακές συναλλαγές με την Attica Bank.

  • Αγορές και πωλήσεις Μετοχών, για εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α.Α.
  • Οι εντολές δίνονται στα καταστήματα και εκτελούνται online μέσω των συνεργαζόμενων Χρηματιστηριακών Α.Ε.Π.Ε.Υ.
  • Αγορές και πωλήσεις Ομολόγων και Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου στη δευτερογενή αγορά σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές
  • Θεματοφυλακή χρεογράφων
  • Είσπραξη μερισμάτων και τοκομεριδίων
  • Εγγραφή για τη συμμετοχή μέσω δημόσιας προσφοράς μετοχών και ομολόγων εταιρειών

Για περισσότερες πληροφορίες

μπορείτε να απευθύνεστε στα καταστήματα της Attica Bank, καθώς και στη Διεύθυνση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών, στο τηλέφωνο 210-366 7300.

Δημοφιλή για Ιδιώτες