Υπηρεσίες για Ιδιώτες -
Δάνεια

Πάντα δίπλα σας σε κάθε σας κίνηση

Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον ΙΙ

 

Αναβαθμίστε ενεργειακά την κατοικία σας, με επιχορήγηση έως και το 70% του κόστους των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης.

 

Τι είναι:

Το Πρόγραμμα συνίσταται στην παροχή κινήτρων στους πολίτες προκειμένου να υλοποιήσουν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Προϋπολογισμός προγράμματος

Συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, μέσω των ΠΕΠ και του ΕΠΑΝΕΚ 2014 - 2020.

Χορηγούνται κίνητρα με τη μορφή:

 • άμεσης ενίσχυσης: έως και 70% επιχορήγηση του κόστους των παρεμβάσεων, κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, μελετών και αμοιβή Συμβούλου έργου,
 • και χαμηλότοκου δανείου με 100% επιδότηση του επιτοκίου.

 

Αφορά σε:

Κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο και κατατάσσονται στην Δ' κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Δυνητικά ωφελούμενοι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ιδιοκτησία (κυριότητα ή/και επικαρπία) σε επιλέξιμη κατοικία και εντάσσονται σε μία εκ των 7 εισοδηματικών κατηγοριών, ανάλογα με το εισόδημα επιβολής εισφοράς της τελευταίας, προ την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Δικαιούχος του Προγράμματος και Διαχειριστής του Ταμείου «Εξοικονομώ ΙΙ» είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. www.etean.gr.

Οι Τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ), παρέχοντας χαμηλότοκα δάνεια στους ωφελούμενους του προγράμματος εφόσον το επιθυμούν. Στην 7η εισοδηματική κατηγορία είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Διάρκεια

  Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 19.03.2018 και η λήξη της περιόδου υποβολής Αιτήσεων ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια και όχι μετά την 31.12.2021.

 •  
  Στόχευση Προγράμματος

  • Αναβάθμιση κύριας κατοικίας

  • Εξοικονόμηση ενέργειας

  • Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

  • Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος

  • Αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη

  • Πρόσθετα οφέλη και σε άλλους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, η απασχόληση και η υγεία.

 •  
  Συμμετοχή στο Πρόγραμμα

  Το πρόγραμμα υλοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr

 •  
  Χρήσιμες πληροφορίες

  • Ο προϋπολογισμός κάθε Αίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 250 ευρώ ανά τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας της κατοικίας, με μέγιστο κόστος παρεμβάσεων τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

  • Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που υλοποιούνται μετά την ημερομηνία έκδοσης του 1ου ΠΕΑ το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017.

  • Οι δυνητικά ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν εξ αρχής την Τράπεζα που επιθυμούν να συνεργαστούν για την υλοποίηση του προγράμματος και από την οποία εφόσον το επιθυμούν θα λάβουν δάνειο για την εξόφληση των δαπανών αναβάθμισης της κατοικίας τους.

  • Το δάνειο είναι προϊόν συνεπένδυσης κεφαλαίων της Τράπεζας και του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» με σχέση 2:1. Λόγω της συνεπένδυσης το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4% και είναι επιδοτούμενο 100%. Ο δανειολήπτης επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν.128/1975 που εφαρμόζεται στο τμήμα των κεφαλαίων της Τράπεζας. Η εξόφληση των δανείων γίνεται με μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση και η διάρκεια του μπορεί να ρυθμιστεί σε 4, 5 ή 6 χρόνια.

Δημοφιλή για Ιδιώτες