Πρόγραμμα "Εξοικονομώ 2021" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Νέο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021“, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας

 • επιχορήγηση έως και 75% του κόστους των επιλέξιμων παρεμβάσεων (πρόσθετη επιχορήγηση +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος, όταν συμμετέχει το σύνολο των χιλιοστών σε αίτηση Πολυκατοικίας)
 • επιδότηση επιτοκίου κατά 100%, σε περίπτωση δανειοδότησης (προαιρετικά) για την κάλυψη της ιδιωτικής σας συμμετοχής
 • κάλυψη αμοιβής συμβούλου έργου, ενεργειακών επιθεωρητών, έκδοσης Ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και λοιπών αδειών/εγκρίσεων

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU».

Για την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο  του Προγράμματος  “Εξοικονομώ 2021”: https://exoikonomo2021.gov.gr

Ποιους Αφορά

Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά επιλέξιμες κατοικίες δηλαδή κατοικία (μονοκατοικία, πολυκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα) που:

 • χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία
 • υφίσταται νόμιμα
 • έχει καταταχθεί βάσει του Α’ Π.Ε.Α. σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ’
 • δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα

Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά αποκλειστικά στις ακόλουθες παρεμβάσεις:

 • αντικατάσταση κουφωμάτων/συστημάτων σκίασης/αερισμού
 • τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης
 • αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
 • σύστημα ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (έξυπνα συστήματα διαχείρισης «smart home», αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας)

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος αίτησης προϋποθέτει υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες,  σε σχέση με την κατάταξη στο Α΄ ΠΕΑ, για όλους τους τύπους αιτήσεων (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών).

Προϋπολογισμός Εργασιών

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης βάσει προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο του:

 • €1 επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (σε kWh), όπως προκύπτει από το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ)
 • €200 επί την επιφάνεια κύριων χώρων, όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9 και, στη συνέχεια, από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
 • Το ποσό των €28.000 (για μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία).

Επί του ανωτέρω προϋπολογισμού καταβάλλεται επιχορήγηση σε ποσοστό που καθορίζεται βάσει του ύψους του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματός σας κατά το 2020 (το ποσοστό επιχορήγησης φτάνει το 75% ).

Το πρόγραμμα καλύπτει σε ποσοστό100% και στη βάση προκαθορισμένων ορίων επίσης τα ακόλουθα κόστη:

 • των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και την καταχώρηση της Πρότασης Παρεμβάσεων και της Καταγραφής Παρεμβάσεων
 • της αμοιβής για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας
 • της αμοιβής συμβούλου έργου
 • της αμοιβής για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων
 • διαχείρισης δανειακού φακέλου των υποψήφιων ωφελούμενων του Προγράμματος

Ο ελάχιστος ενεργειακός στόχος αίτησης προϋποθέτει υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες,  σε σχέση με την κατάταξη στο Α΄ ΠΕΑ, για όλους τους τύπους αιτήσεων (μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, πολυκατοικιών), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό 30%.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα “Εξοικονομώ 2021” έχετε εφόσον είστε  φυσικό πρόσωπο και έχετε εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας / επικαρπίας / ψιλής κυριότητας) κατά το 2020 & κατά την υποβολή της αίτησης σε επιλέξιμη κατοικία και πληρείται τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Ατομικό
Εισόδημα (€)
Οικογενειακό Εισόδημα (€) Ποσοστό Επιχορήγησης
Ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο πρόσωπο/Ενοικίαση
≤5.000 ≤10.000 75% 65%
>5.000-10.000 >10.000-20.000 70% 60%
>10.000–20.000 >20.000-30.000 55% 45%
>20.000–30.000 >30.000-40.000 45% 40%
>30.000 >40.000 40% 40%

 

Για αιτήσεις πολυκατοικίας, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση +10% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης του κάθε συμμετέχοντος διαμερίσματος αλλά και σε κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας.

Αίτηση για επιχορήγηση υποβάλλουν ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας αλλά και οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.

Τα ποσοστά επιχορήγησης αφορούν στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων. Η επιχορήγηση του προγράμματος λαμβάνετε σε δύο δόσεις :

 • Με την υπαγωγή σας στο πρόγραμμα λαμβάνετε προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 70% της επιχορήγησης. Τα χρήματα παραμένουν δεσμευμένα στον λογαριασμό σας, μέχρι να ορίσετε τις αμοιβές των προμηθευτών / αναδόχων των εργασιών και να διαμοιράσετε πρώτα τα χρήματα από την προκαταβολή του δανείου σας.
 • Κατά την τελική εκταμίευση λαμβάνετε το υπόλοιπο 30% της επιχορήγησης.

Το ποσό του προϋπολογισμού που δεν χρηματοδοτείται από την επιχορήγηση που λαμβάνετε μέσα από το «Εξοικονομώ 2021» μπορείτε να το καλύψετε:

 • Με ίδιο κεφάλαιο
 • Με δάνειο με 100% επιδότηση τόκων

Για κάθε φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή  μόνο μίας (1) αίτησης για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της ενίσχυσης  (επιχορήγησης, επιδότησης επιτοκίου και ακαθάριστου ισοδύναμου επιχορήγησης - ΑΙΕ) δεν υπερβαίνει τις €80.000 στο σύνολο των αιτήσεών του.

Χαρακτηριστικά δανείου

 • Ποσό δανείου: έως €16.800, ανάλογα με την κατηγορία κινήτρων
 • Επιτόκιο: σταθερό 6,50%, επιδοτούμενο κατά 100%, πλέον εισφοράς του Ν. 128/75*
 • Διάρκεια δανείου: 4, 5 ή 6 έτη
 • Μηδενικό διαχειριστικό κόστος
 • Χωρίς προσημείωση ακινήτου
 • Προκαταβολή του 70% του ποσού του δανείου
 • Για την πρώτη κατηγορία εισοδηματικών κριτηρίων παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου, που θα καλύπτει στο 100% το ποσό δανειοδότησης.

* Η εισφορά του Ν. 128/75, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 0,12%, επιβαρύνει τον Ωφελούμενο

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα από τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.

Για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», κάντε την online αίτησή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος https://exoikonomo2021.gov.gr/

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία