Μέλημα μας ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού Covid-19 και η εξυπηρέτηση των πελατών μας

Πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Β' ΚΥΚΛΟΣ)

Δεύτερος Κύκλος Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της Πανδημία της νόσου COVID 19

Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί από την Πολιτεία για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, η Attica Bank συμμετέχει στη Δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 757/Β/25.02.2021) Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜΜΕ (με ετήσιο τζίρο μέχρι 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα) για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Το πρόγραμμα “Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληγέντων  από COVID-19 MME”  αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή κάλυψης  τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους.

Η συγκεκριμένη Δράση με προϋπολογισμό €200 εκατ. ευρώ εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ).

Δικαιούχος, που χορηγεί την ενίσχυση, είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ – ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Τι είναι το πρόγραμμα

Η δημόσια ενίσχυση (επιδότηση) αφορά στην κάλυψη των συμβατικών τόκων και της αναλογούσας εισφοράς του ν. 128/75, ποσού ίσου με τους συμβατικούς τόκους που δημιουργούνται στο 3μηνο από 01.01.2021 έως 31.03.2021, υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και κοινοπρακτικών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), καθώς επίσης και τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003),  δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης καθώς και δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ειδικός εκκαθαριστής. 
Ειδικά για τις Συμβάσεις Πίστωσης (με ανοικτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς), καλύπτονται οι τόκοι για το χρεωστικό υπόλοιπο σύμφωνα με το τελευταίο (πριν ή κατά την 31.12.2020) προσωρινό κλείσιμο του αλληλόχρεου λογαριασμού, καθώς και οι τόκοι που προκύπτουν από τη χρήση του υφιστάμενου (κατά την 01η.01.2021) πιστωτικού ορίου. 

 Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (συνολικές Covid επιδοτήσεις συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης του Β’ Κύκλου Επιδότησης Τόκων) δεν δύναται σε ονομαστική αξία να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 1.800.000 ευρώ.

 

Επιλέξιμα δάνεια

 • Τα ανωτέρω δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα την 30.09.2020 (δηλαδή να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες καθυστέρησης με σημείο αναφοράς την 30.09.2020) ή κατέστησαν ενήμερα πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Οι σχετικές δανειακές / πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί πριν από την 01.01.2021.
 • Δεν καλύπτονται οι τόκοι δανείων που έχουν χορηγηθεί με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.
 • Δεν καλύπτονται τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα καθώς και η παρακράτηση φόρου 15% των ομολογιακών δανείων.
 • Καταβολές που πραγματοποιήθηκαν μετά την 01.01.2021 και αφορούν δόσεις καταβλητέες πριν την έγκριση της αίτησης καλύπτονται από το Πρόγραμμα για το εν λόγω διάστημα και τα ήδη καταβεβλημένα ποσά συμψηφίζονται με λοιπές οφειλές του λήπτη στην Τράπεζα, με ευθύνη αυτής. Σε περίπτωση μη ύπαρξης λοιπών οφειλών, ήδη καταβεβλημένα ποσά από το δανειολήπτη αντιλογίζονται από την Τράπεζα και επιστρέφονται με ευθύνη αυτής.

 

Λήψη της ενίσχυσης - Προϋποθέσεις συμμετοχής

 Η δράση αφορά στην κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που νομίμως λειτουργούν στη χώρα οι οποίες:

 • δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε τομέα δραστηριότητας, εξαιρούμενων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού, καθώς και σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (δείτε τους τομείς που εξαιρούνται εδώ). Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01.01.2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 ο έλεγχος γίνεται βάσει του κύριου ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019. π΄ αυτή την υποχρέωση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών εντός του 2020 καθώς και οι επιχειρήσεις που κατά το έτος 2019 βρίσκονταν σε κατασκευαστική περίοδο και αποδεδειγμένα δεν είχαν κατά το ως άνω έτος έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους.
 • δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137).
 • δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις είτε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και βάση των οριζόμενων στην 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης όπως ισχύει, είτε πριν τη χορήγηση της ενίσχυσης. Διευκρινίζεται ότι η χρηματοδότηση μπορεί να χορηγείται σε επιχειρήσεις που δεν είναι προβληματικές και/ή επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά οι οποίες αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, μπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις και σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις (κατά την έννοια του παραρτήματος Ι του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία) που ήταν ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης  (ή έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (ή έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης αλλά δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει της παρούσας πρόσκλησης).
 • εφόσον δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, να δεσμευτούν για τη μη μετακύλιση της λαμβανόμενης ενίσχυσης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς και για την υποχρέωση ότι η εν λόγω ενίσχυση δεν καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς, εκτός εάν, στη δεύτερη περίπτωση, τα προϊόντα είτε δεν διατέθηκαν στην αγορά, είτε χρησιμοποιήθηκαν για μη διατροφικούς σκοπούς, όπως η απόσταξη, η μεθανιοποίηση, ή η λιπασματοποίηση από τις οικείες επιχειρήσεις.
 • δεν εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

 

Υποβολή αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚYΚΛΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19 ΜΜΕ», επισυνάπτοντας συγχρόνως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (για τη λίστα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πατήστε εδώ). Υποβάλλεται μία αίτηση χρηματοδότησης ανά Τράπεζα, η οποία αφορά στο σύνολο των επιλέξιμων υποχρεώσεων της επιχείρησης προς αυτή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 01.03.2021 και ώρα 12:00 και λήξης η 09.06.2021 και ώρα 15:00. 
Προκειμένου να υπάρχει ομαλή ροή υποβολής των αιτήσεων, η έναρξη δυνατότητας υποβολής δίνεται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του δυνητικού λήπτη, ένα ψηφίο ανά ημέρα. Από την 11η ημέρα και μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής δύνανται να υποβάλλουν αίτηση το σύνολο των ληπτών ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

 

Αξιολόγηση Αίτησης / Καταβολή ενίσχυσης

Η Τράπεζα θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της αίτησης και θα καταχωρήσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ. Η επιχείρηση θα ενημερωθεί για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η Τράπεζα για τις εγκεκριμένες αιτήσεις, ανάλογα με τη συχνότητα των καταβολών βάσει των προβλεπόμενων στην οικεία δανειακή σύμβαση και των εσωτερικών της διαδικασιών, θα προχωρά στις καταβολές της ενίσχυσης στους δικαιούχους κατ’ αναλογία για το χρονικό διάστημα που αυτή καλύπτεται

 

 

Για αναλυτικές πληροφορίες

Απευθυνθείτε στα καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-3669000

Επικοινωνία