Μέλημα μας ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού Covid-19 και η εξυπηρέτηση των πελατών μας

Πρόγραμμα Γέφυρα

Η Attica Bank παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα που είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος ή εξαρτώμενο μέλος, έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί στα ληφθέντα στο πλαίσιο του Covid-19 μέτρα να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα Γέφυρα. Το πρόγραμμα «Γέφυρα» είναι ένα πρόγραμμα του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του οποίου επιδοτούνται οι δόσεις δανείων που έχουν ως εξασφάλιση προσημείωση ή υποθήκη της κύριας κατοικίας τους. Το Ελληνικό Δημόσιο επιδοτεί για χρονικό διάστημα 9 μηνών συγκεκριμένο ποσοστό της δόσης του δανείου.

Πελάτες που κατά την έγκριση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα Γέφυρα αλλά είναι ενταγμένοι στο μέτρο αναστολής δόσεων ενήμερων δανείων έχουν τη δυνατότητα :

(Α) Να ζητήσουν διακοπή της αναστολής των δόσεων, προκειμένου να υπαχθούν στο Πρόγραμμα Γέφυρα για το διάστημα που απομένει μέχρι να συμπληρωθεί το 9μηνο.

(Β) Να ολοκληρώσουν την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα αναστολής δόσεων και εν συνεχεία να υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στο Πρόγραμμα Γέφυρα για το διάστημα που απομένει έως ότου συμπληρωθεί το 9μηνο.

 

Πελάτες που είχαν υποβάλλει ενταχθεί στο μέτρο αναστολής δόσεων το οποίο κατά τη στιγμή της αίτησης έχει λήξει μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Γέφυρα κανονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Attica Bank στα τηλέφωνα 2103669000 & 2103669600.