Καταθετικά Προϊόντα

Εσείς αποφασίστε ποιος σας ταιριάζει περισσότερο.

Λογαριασμός Ταμιευτηρίου

Τι είναι;

Λογαριασμός ταμιευτηρίου με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ και σε όλους τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία που υπάγονται στο πρώην ΕΤΑΑ, στο ΤΕΕ και στους εργαζόμενους σε Ιατρικούς / Φαρμακευτικούς συλλόγους.

Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης, για τους καταθέτες που θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση, μέσω των ΑΤΜs ή των καταστημάτων της Τράπεζας, στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται με προθεσμιακή κατάθεση. Ακόμα, σε όσους επιθυμούν να εκτελούν αυτόματα πληρωμές λογαριασμών.

Ο πελάτης παραλαμβάνει ενυπόγραφα βιβλιάριο ταμιευτηρίου, προκειμένου να παρακολουθεί τις κινήσεις του λογαριασμού του.

Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο
Από €0,01 έως €5.000   0,03%
Από €5.000,01 και άνω   0,07%

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Δικαιούχοι

  Για ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ και σε όλους τους εργαζόμενους στα ασφαλιστικά ταμεία που υπάγονται στο πρώην ΕΤΑΑ, στο ΤΕΕ και στους εργαζόμενους σε Ιατρικούς / Φαρμακευτικούς συλλόγους.

 •  
  Εκτοκισμός

  Το επιτόκιο σήμερα εφαρμόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο 6µηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού. Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήμερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Δεν απαιτείται ελάχιστο αρχικό ποσό κατάθεσης.
 • Ο λογαριασμός δε χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα.
 • Χορήγηση βιβλιαρίου καταθέσεων.
 • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας Attica Card VISA χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης.
 • Δυνατότητα πληρωμής εισφορών,στο πρώην ΕΤΑΑ με πάγιες εντολές, ασφαλιστικών εισφορών στο πρώην ΕΤΑΑ και πληρωμή οφειλών Δημοσίου.
 • Παρέχονται ασφαλιστικές καλύψεις σε περίπτωση ατυχήματος ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού.
 • Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και μέσω E-Banking.
 • Για τα επιτόκια μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από τους ειδικούς όρους τραπεζικών εργασιών .

Attica ΥΠΕΡΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Τι είναι;

Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης που συνδυάζει υψηλή απόδοση µε άμεση πρόσβαση στα χρήματα, χωρίς τους περιορισμούς των προθεσμιακών καταθέσεων. Η διαφορά του με το απλό ταμιευτήριο είναι το υψηλό επιτόκιο για οποιοδήποτε ποσό, από το πρώτο ευρώ και με μηναία απόδοση τόκων.

Τα χρήματα είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή, με μόνη προϋπόθεση ότι επιτρέπονται μέχρι 3 αναλήψεις/χρεώσεις το μήνα (στις οποίες δεν περιλαμβάνονται αναλήψεις από πάγιες εντολές για πληρωμές ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ). Για πάνω από 3 αναλήψεις το μήνα, ο λογαριασμός εκτοκίζεται, για το μήνα αυτό, με το εκάστοτε ισχύον Βασικό Επιτόκιο Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ.) της Τράπεζας πλέον 0,05%.

Απευθύνεται σε όσους

 • Επιθυμούν υψηλές αποδόσεις ακόμα και για σχετικά μικρά ποσά καταθέσεων.
 • Θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται από μια προθεσμιακή κατάθεση.
 • Δεν πραγματοποιούν αναλήψεις συχνά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Επιτόκιο

  0,15% από το πρώτο ευρώ και για όλο το ποσό του λογαριασμού, με την προϋπόθεση ότι διενεργούνται μέχρι και 3 αναλήψεις/χρεώσεις στη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα.

 •  
  Αρχική Κατάθεση

  Απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης €2.000.

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Ο λογαριασμός δε χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα.
 • Ο λογαριασμός προσφέρει ελκυστικό επιτόκιο, παράλληλα με τη δυνατότητα τριών αναλήψεων το μήνα, οι οποίες είναι αρκετές για τους συνήθεις καταθέτες ταμιευτηρίου. Ως αναλήψεις/χρεώσεις θεωρείται το σύνολο των δυνατών εγγραφών, δηλαδή κινήσεις (αναλήψεις) στα ταμεία της Τράπεζας, στα ΑΤΜ, αυτόματες χρεώσεις (π.χ. προμήθειες ΔΙΑΣ για αναλήψεις από ΑΤΜ άλλων τραπεζών, δημιουργία προθεσμιακής, εξόφληση δόσεων δανείων, VISA κ.λπ.), χρεώσεις μέσω E-Banking κ.λπ. Εξαιρούνται οι εγγραφές χρεωστικών τόκων, παρακράτησης φόρου τόκων καταθέσεων και εξόφλησης παγίων εντολών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ,ΕΥΑΘ και όσων αναφέρονται στους πίνακες- Πληρωμές μέσω συστημάτων ΔΙΑΣ 5.2 I)-A) και ΙΙ)-Α) των ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ). Πατήστε εδώ για τους ειδικούς όρους.
 • Απεριόριστος αριθμός καταθέσεων.
 • Χορηγείται βιβλιάριο ταμιευτηρίου για την παρακολούθηση των κινήσεων του λογαριασμού.
 • Διενέργεια κινήσεων μέσω ΑΤΜ, E-Banking.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας Attica Card VISA χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης.
 • Δυνατότητα πληρωμής εισφορών,στο πρώην ΕΤΑΑ με πάγιες εντολές, ασφαλιστικών εισφορών στο πρώην ΕΤΑΑ και πληρωμή οφειλών Δημοσίου.

Τρεχούμενος Λογαριασμός Αυξημένου Επιτοκίου

Τι είναι

Είναι έντοκος λογαριασμός πρώτης ζήτησης για ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ που δεν χρησιμοποιούν το λογαριασμό για εμπορικούς σκοπούς με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών βάσει της εκάστοτε επιχειρηματικής και τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού με αντίγραφο κινήσεων ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Eλάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (σήµερα €5.000).

Μέσο Ελάχιστο εξαμηνιαίο υπόλοιπο σήµερα €5.000.

Απευθύνεται σε

Καταθέτες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους χωρίς να δεσμεύονται από μία προθεσμιακή κατάθεση και παράλληλα να έχουν τη δυνατότητα αγοράς αγαθών και υπηρεσιών με τη χρήση επιταγών. Ακόμα, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έχουν αυξημένο επιτόκιο στις καταθέσεις τους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Επιτόκιο

  Eφαρμόζεται κλιμακωτά ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης.

  0,01€ - €5.000,00   0,03%
  €5.000,01 και άνω   0,07%
 •  
  Δικαιούχοι

  Σε ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ, δηλαδή μηχανικούς, γιατρούς, φαρμακοποιούς, δικηγόρους και σε όλους τους εργαζόμενους στο πρώην ΕΤΑΑ, στα αφαλιστικά ταμεία που υπάγονται στο πρώην ΕΤΑΑ, το ΤΕΕ καθώς και τους εργαζόμενους σε Ιατρικούς και Φαρμακευτικούς συλλόγους που δεν χρησιμοποιούν το λογαριασμό για εμπορικούς σκοπούς

 •  
  Εκτοκισμός

  Το επιτόκιο εφαρμόζεται κλιμακωτά για τα τμήματα του μέσου εξαμηνιαίου υπολοίπου της κατάθεσης και όχι για το σύνολο του ποσού. Οι πιστωτικοί τόκοι υπολογίζονται στο μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο του λογαριασμού.

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
 • Εκδίδεται αντίγραφο κινήσεων λογαριασμού (statement).
 • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και E-Banking.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας Attica Card VISA χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης.
 • Δυνατότητα πληρωμής εισφορών,στο πρώην ΕΤΑΑ με πάγιες εντολές, ασφαλιστικών εισφορών στο πρώην ΕΤΑΑ και πληρωμή οφειλών Δημοσίου.

Έντοκος Λογαριασμός Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου

Τι είναι;

Είναι έντοκος λογαριασμός πρώτης ζήτησης και απευθύνεται σε επαγγελματίες, ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ για τη συγκέντρωση των ταμειακών διαθεσίμων τους. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών βάσει της εκάστοτε επιχειρηματικής και τιμολογιακής πολιτικής της Τράπεζας. Ο πελάτης ενημερώνεται για την κίνηση του λογαριασμού με αντίγραφο κινήσεων ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Το επιτόκιο είναι προσαυξηµένο σε σχέση με αυτό του έντοκου όψεως κλιµακούµενου επιτοκίου και εφαρµόζεται σε όλο το ποσό της κατάθεσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Επιτόκιο
  Κλίμακες Μέσων Υπολοίπων Επιτόκιο
  €0,01 - €5.000   0,07%
  €5.000,01 και άνω   0,10%
 •  
  Αρχική Κατάθεση

  Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης (σήµερα €1.500).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών µε προτυπωµένο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.
 • Δυνατότητα έκδοσης προσωποποιημένων επιταγών σε λογαριασμούς εταιριών.
 • Χορήγηση χρεωστικής κάρτας, μέσω της οποίας υπάρχει πρόσβαση στο λογαριασμό από τα ΑΤΜs της Attica Bank αλλά και από τα ΑΤΜs όλων των Τραπεζών που συνεργάζονται με το διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ.
 • Κινήσεις στο λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται και µέσω ATM και E-Banking.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας Attica Card VISA χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης.
 • Δυνατότητα πληρωμής εισφορών,στο πρώην ΕΤΑΑ με πάγιες εντολές, ασφαλιστικών εισφορών στο πρώην ΕΤΑΑ και πληρωμή οφειλών Δημοσίου.

Για αναλυτικές πληροφορίες

απευθυνθείτε στα Καταστήματα της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία