Υπηρεσίες για Επιστήμονες - Γιατροί

Στην Attica Bank σχεδιάζουμε το συμφέρον σας με επαγγελματική ακρίβεια, σαν να είμαστε εσείς.

Μισθοδοσία

Είναι λογαριασµός ταμιευτηρίου που εξυπηρετεί την καταβολή µισθών για τους εργαζομένους και τους ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ (μισθωτούς και συνταξιούχους).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 •  
  Επιτόκιο

  Από €0,01 έως € 1.500 επιτόκιο 0,85% και από € 1.500,01 και άνω επιτόκιο 0,15% (για παράδειγμα για μέσο υπόλοιπο λογαριασμού € 5.000, τα πρώτα €1.500 θα εκτοκισθούν με 0,85% και τα υπόλοιπα €3.500 με 0,15%).

 •  
  Εκτοκισμός

  Ο λογαριασµός είναι έντοκος. Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήµερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Δωρεάν χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας Attica Card Visa, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης.
 • Δωρεάν ασφάλιση θανάτου και μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα (για αναλυτικές πληροφορίες απευθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη των καταστημάτων της Attica Bank).
 • Διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων της Τράπεζας με έκπτωση 50% στην προμήθεια διάθεσης.
 • Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης Στεγαστικών Δανείων.

Σηµείωση: η παροχή των πιο πάνω ισχύει όσο διαρκεί η µισθοδοτική σχέση. Σε περίπτωση λήξης της µισθοδοτικής σχέσης, ο λογαριασµός µισθοδοσίας ταμιευτηρίου μετατρέπεται σε απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου και καταργούνται ορισμένες από τις παραπάνω παροχές.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank και στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Επικοινωνία

Δημοφιλή για Γιατρούς