Ενημέρωση Πελατών από την Attica Bank

Είμαστε πάντα δίπλα σας

Ειδικοί Όροι Τραπεζικών Εργασιών

Οι αναφερόμενοι Ειδικοί Όροι Τραπεζικών Εργασιών είναι σύμφωνοι με την ΠΔΤΕ 2501/31-10-2002, υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρηση και δύναται να εξειδικευθούν κατά περίπτωση με ειδική συμφωνία. Ορισμένες ειδικές και εξειδικευμένες εργασίες καθώς και η τιμή συναλλάγματος δεν αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο.

Γι αυτό οι κ.κ. πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Καταστήματος για τους πλήρεις και λεπτομερείς όρους κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Σε περίπτωση παραπόνων παρακαλούνται οι κ.κ. πελάτες να απευθύνονται στους Διευθυντές των Καταστημάτων. Εφόσον δεν τύχουν ικανοποιητικής απάντησης παρακαλούνται να απευθύνονται εγγράφως στη Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης / Υπηρεσία Παραπόνων, Ομήρου 23, 106-72 Αθήνα.