Μισθοδοσία

Είναι λογαριασµός ταμιευτηρίου που εξυπηρετεί την καταβολή µισθών για τους εργαζομένους και τους ασφαλισμένους στο πρώην ΕΤΑΑ (μισθωτούς και συνταξιούχους).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Επιτόκιο

  Ο λογαριασµός προσφέρεται με επιτόκιο 1,70% που ισχύει από το πρώτο ευρώ και για ποσά με μέσο εξαμηνιαίο υπόλοιπο έως €5.000. Για ποσά άνω των €5.000, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 0,50%.

 • Εκτοκισμός

  Ο λογαριασµός είναι έντοκος. Οι πιστωτικοί τόκοι υπόκεινται σε φόρο (σήµερα 15%).

Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές

 • Δωρεάν χορήγηση χρεωστικής κάρτας Attica Debit Me.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας Attica Card Visa, χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης.
 • Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ μέσω παγίων εντολών.
 • Δωρεάν υπηρεσίες E-Banking (όλες πλην εμβασμάτων).
 • Δωρεάν ασφάλιση θανάτου και μερικής ή ολικής ανικανότητας από ατύχημα (για αναλυτικές πληροφορίες απευθυνθείτε στα αρμόδια στελέχη των καταστημάτων της Attica Bank).
 • Διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων της Τράπεζας με έκπτωση 50% στην προμήθεια διάθεσης.
 • Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης Στεγαστικών Δανείων.

Σηµείωση: η παροχή των πιο πάνω ισχύει όσο διαρκεί η µισθοδοτική σχέση. Σε περίπτωση λήξης της µισθοδοτικής σχέσης, ο λογαριασµός µισθοδοσίας ταμιευτηρίου μετατρέπεται σε απλό λογαριασμό ταμιευτηρίου και καταργούνται ορισμένες από τις παραπάνω παροχές.