Εταιρίες Ομίλου

ATTICA FINANCE


ATTICA FINANCE Έτος Ίδρυσης:
Έδρα:
Τηλέφωνο:
Fax:
Διευθύνων Σύμβουλος:
Μετοχικό Κεφάλαιο:
2001
Ομήρου 8, 10564 Αθήνα
210 3677750
210 3677778
Αλέξανδρος Πουλαρίκας
3.000.003,10 Ευρώ

Μέτοχοι: Attica Bank 55,00 % - Δυναμική Α.Ε.Π.Ε.Υ. 45,00%.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2001 με αντικείμενο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαίδευσης προς την Τράπεζα. Τον Οκτώβριο του 2010 αποφασίστηκε η μετατροπή της σε ΑΕΠΕΥ, ενώ συγχρόνως έγινε σημαντική αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,6 εκατ. και στο κεφάλαιο της εταιρείας εισήλθε η Δυναμική ΑΕΠΕΥ με 45%, μια από τις μεγαλύτερες μη τραπεζικές χρηματιστηριακές εταιρείες.

Τα αντικείμενα εργασιών της Attica Finance είναι τα εξής:

1. Σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας που έχει λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (17/574/17.01.2011), η εταιρεία δύναται να παρέχει τις ακόλουθες επενδυτικές και παρεπόμενες υπηρεσίες:

Επενδυτικές Υπηρεσίες και δραστηριότητες:

  • Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
  • Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
  • Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε με πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα.
  • Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.
  • Η παροχή υπηρεσιών ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος (ΓΕΜ) του ΧΑ προς άλλες χρηματιστηριακές εταιρείες.

Παρεπόμενες υπηρεσίες:

  • Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων ή παρεχόμενων ασφαλειών.
  • Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.
  • Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Η παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή.

2. Η τραπεζική διαμεσολάβηση, δηλαδή κάθε δραστηριότητα παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη συμβάσεων επί τραπεζικών και λοιπών χρηματοοικονομικών προϊόντων, εκτός αυτών για τα οποία ο νόμος προβλέπει την παρουσίαση και προώθησή τους από εταιρείες αποκλειστικού προς τούτο σκοπού και συγκεκριμένης μορφής.

3. Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, δηλαδή κάθε δραστηριότητα παρουσίασης, πρότασης, παροχής προπαρασκευαστικών εργασιών για την σύναψη συμβάσεων ασφάλισης ή σύναψης αυτών, ή παροχής συνδρομής κατά την διαχείριση και την εκτέλεση των εν λόγω συμβάσεων, ιδίως σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 190/2006 όπως ισχύει.

4. Η ανάληψη με σύμβαση, έναντι προμήθειας, ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών εργασιών στο όνομα και για λογαριασμό μίας ή και περισσοτέρων ασφαλιστικών αλλά και άλλων επιχειρήσεων. Η παρουσίαση, πρόταση, προπαρασκευή, προσυπογραφή, σύναψη, διαμεσολάβηση είτε από την ίδια είτε μέσω άλλων διαμεσολαβούντων, για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών καθώς και άλλων επιχειρήσεων για ασφαλιστικές χρηματοοικονομικές και λοιπές συμβάσεις. Επίσης να παρέχει στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαία συνδρομή, κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης, καθώς και στους λοιπούς πελάτες της.

5. Η παροχή προς επιχειρήσεις συμβουλών και υπηρεσιών διοίκησης, διαχείρισης επιχειρήσεων, διαφημιστικής προβολής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

6. Η παροχή εκτιμητικών συμβουλών και υπηρεσιών κάθε είδους προς επιχειρήσεις και ιδιώτες, καθώς και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου.

7. H εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων με εθνικούς, κοινοτικούς ή ίδιους πόρους για την οργάνωση ιδιωτικών επιχειρήσεων, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ο.Τ.Α. της ημεδαπής και αλλοδαπής και η παροχή συμβουλευτικών και οργανωτικών υπηρεσιών σε θέματα τραπεζικά καθώς και σε θέματα συγχώνευσης, απορρόφησης, εξαγοράς επιχειρήσεων, απόσχισης κλάδων και γενικά σε θέματα επιχειρήσεων.

8. Η μελέτη και οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και εκθέσεων για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας ή και για λογαριασμό τρίτων ημεδαπών και αλλοδαπών.

9. Ο σχεδιασμός, έρευνα, ανάπτυξη, αδειοδότηση, χρηματοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση έργων και μονάδων παραγωγής ενέργειας οποιασδήποτε μορφής ή πηγής, η παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμός και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα Ηλιακής και Αιολικής ενέργειας.

10. Η ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ενδεικτικά δε σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών, ή εταιρείες οποιουδήποτε άλλου σκοπού, που εξυπηρετούν τους σκοπούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή παρατήρηση.

  • Τηλέφωνο: +30-210-3669000