Στις 15 Μαΐου 2014, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την Οδηγία 2014/65/ΕΕ (Markets in Financial Instruments Directive II – MiFID II) και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 600/2014 (MiFIR). Αυτά τα μέτρα, μαζί με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν με εξουσιοδότησή τους, αποκαλούνται συλλογικά «πλαίσιο MiFID II», με ισχύ από την 3η Ιανουαρίου 2018.

Τι είναι

Το MiFID II είναι ένα σημαντικό νομοθετικό πλαίσιο που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα, την ανθεκτικότητα και την ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Ευρώπη, εστιάζοντας στη διαφάνεια, την προστασία των επενδυτών και την αποτελεσματική ρύθμιση των αγορών.

Πως επωφελείστε;

1

Αυξάνει τη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

2

Ενθαρρύνει τη διεξαγωγή περισσότερων συναλλαγών σε επίσημα ρυθμιζόμενους τόπους.

3

Εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της ΕΕ σχετικά με τα παράγωγα, σύμφωνα με τις οδηγίες της G20.

4

Διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε κεφάλαια.

5

Ενισχύει την προστασία των επενδυτών.

6

Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις.

7

Θεσπίζει διατάξεις για αμερόληπτη πρόσβαση και εναρμονίζει τις κυρώσεις για τη διασφάλιση αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων αρχών.

Προσυμβατικό Πληροφοριακό Έντυπο MIFID II
Η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων
Η Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης
Αναφορά Best Execution για το έτος 2021