Τι είναι ο ΙΒΑΝ;

Ο ΙΒΑΝ (International Bank Account Number) είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός δομημένος σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει φτιάξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προϊόντων.

Κάθε τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος τηρείται στην τράπεζα μας, μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό ΙΒΑΝ.

Ποιος ο σκοπός του ΙΒΑΝ;

Σκοπός του ΙΒΑΝ είναι να διευκολύνει την αυτόματη επεξεργασία κυρίως των διασυνοριακών μεταφορών κεφαλαίων. Με τη χρήση του ΙΒΑΝ διασφαλίζεται η σωστή μετάδοση του Αριθμού Λογαριασμού, καθώς περιορίζεται η χειρογραφική επέμβαση κατά την πίστωσή του. Παράλληλα, βελτιώνονται η ποιότητα εξυπηρέτησης του πελάτη και η ταχύτητα εκτέλεσης των συναλλαγών.

Επιλέξτε προσεκτικά το κατάστημα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός που θα δηλώσετε. Εάν δεν είστε σίγουροι για το κατάστημα συνεργασίας σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Τράπεζα.
Μετατροπή
Έλεγχος IBAN

Διάγραμμα χρήσης του ΙΒΑΝ στη μεταφορά κεφαλαίων

Ο ΙΒΑΝ γνωστοποιείται στον Δικαιούχο από την Τράπεζά του.
Ο Δικαιούχος διαβιβάζει τον ΙΒΑΝ του στον εντολέα.
Ο Εντολέας υποβάλλει μια διασυνοριακή εντολή μεταφοράς κεφαλαίου, που περιέχει τον ΙΒΑΝ του δικαιούχου.
Ο ΙΒΑΝ του δικαιούχου ελέγχεται ως προς την ορθότητά του από την τράπεζα του εντολέα και στη συνέχεια η εντολή προωθείται στην τράπεζα του δικαιούχου, η οποία το παραλαμβάνει και με βάση τον ΙΒΑΝ, πιστώνει τον λογαριασμό του δικαιούχου.

Πως είναι δομημένος ο ΙΒΑΝ;

ΙΒΑΝ έχει σταθερό πλήθος χαρακτήρων για κάθε χώρα με μέγιστο μήκος 34 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. Στην Ελλάδα έχει σταθερό μήκος 27 αλφαριθμητικών χαρακτήρων όπου:

 • οι δύο πρώτοι αλφαβητικοί χαρακτήρες καθορίζουν τη χώρα, στην οποία τηρείται ο λογαριασμός (GR για την Ελλάδα).
 • οι δύο επόμενοι είναι ψηφία ελέγχου που επικυρώνουν ολόκληρο τον ΙΒΑΝ και
 • το τελευταίο τμήμα του είναι ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού (Basic Bank Account Number ή ΒΒΑΝ), ο οποίος εμπεριέχει την Τράπεζα, το Κατάστημα και τον Αριθμό Λογαριασμού του πελάτη.

για να μετατραπεί σε ΙΒΑΝ, πρέπει ο κωδικός της Ελλάδας και τα δύο ψηφία ελέγχου να προηγηθούν του βασικού αριθμού λογαριασμού, ως ακολούθως:

Στην Ελλάδα ο Βασικός Αριθμός Λογαριασμού (ΒΒΑΝ) αποτελείται από:

 • Τρία (3) ψηφία για τον κωδικό της Τράπεζας
 • Τέσσερα (4) ψηφία για τον κωδικό του Καταστήματος και
 • Δεκαέξι (16) ψηφία για τον αριθμό Λογαριασμού του πελάτη. Όταν τα ψηφία του αριθμού λογαριασμού του πελάτη είναι λιγότερα από 16 τότε η Τράπεζα φροντίζει να τον συμπληρώσει με μηδενικά που τοποθετούνται στην αρχή του.

Παράδειγμα ΙΒΑΝ

Έστω πως στο κατάστημα Πανεπιστημίου της τράπεζάς μας υφίσταται ο αριθμός λογαριασμού 12345678.

Ο βασικός αριθμός λογαριασμού (ΒΒΑΝ) είναι: 01600650000000012345678 όπου:

 • 016 ο κωδικός της τράπεζας μας
 • 0065 ο κωδικός του καταστήματος Πανεπιστημίου
  και 0000000012345678 ο αριθμός λογαριασμού του πελάτη.
 • Στην Ελλάδα, ο βασικός αυτός αριθμός Λογαριασμού (ΒΒΑΝ)
 • 01600650000000012345678

Πως αναγράφεται ο ΙΒΑΝ;

Ο ΙΒΑΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Η έντυπη μορφή του είναι ίδια με την ηλεκτρονική με τη μόνη διαφορά:

Ο έντυπος ΙΒΑΝ αναγράφεται σε ομάδες των 4 χαρακτήρων διαχωρισμένες με κενό.

Παράδειγμα ελληνικού ΙΒΑΝ

 • Βασικός αριθμός λογαριασμού (ΒΒΑΝ)
  01101250000000012300695
 • ΙΒΑΝ σε ηλεκτρονική μορφή
  GR1601101250000000012300695
 • ΙΒΑΝ σε έντυπη μορφή
  GR16 0110 1250 0000 0001 2300 695

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε σε ένα από τα καταστήματα της Attica Bank.