Μπορείτε να κάνετε το αίτημα ανανέωσης ή τροποποίησης της γνωμάτευσης νομιμοποίησης της επιχείρησης σας μέσω του καταστήματος συνεργασίας σας.

Ατομικές Επιχειρήσεις / Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 • πρόσφατο (μηνός) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εταιρικών μεταβολών
 • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας: ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα-πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.

*Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

Ομόρρυθμη / Εταιρόρρυθμη Εταιρεία

 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών (μηνός)

Αν υφίσταται τροποποίηση καταστατικού, την προσκόμιση του τροποποιημένου καταστατικού

 • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας:

ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα-πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.

 • Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και των διαχειριστών της

  *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών (μηνός)

Αν υφίσταται τροποποίηση καταστατικού, την προσκόμιση του τροποποιημένου καταστατικού

 • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας:

ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα-πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.

 • Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και των διαχειριστών της

  *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών (μηνός)

Αν υφίσταται τροποποίηση καταστατικού, την προσκόμιση του τροποποιημένου καταστατικού

 • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας:

ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα -πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.

 • Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και των διαχειριστών της

  *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

Ανώνυμη Εταιρεία

 •  Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών (μηνός)

Αν υφίσταται τροποποίηση καταστατικού, την προσκόμιση του τροποποιημένου καταστατικού

 • Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων περί εκλογής νέου Δ.Σ. (ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα από τα οικεία βιβλία)
 • Πρακτικό Δ.Σ. περί συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης (ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα από τα οικεία βιβλία)
 • Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί καταχώρησης  των ανωτέρω Πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ.
 • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας:

ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα-πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.

 • Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και των διαχειριστών της

  *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

Ναυτιλιακές Εταιρείες πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)

 • Βεβαίωση Υπουργείου Ναυτιλίας (του τελευταίου τριμήνου) περί: Λειτουργίας της εταιρείας, εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης. Σε περίπτωση τροποποίησης,προσκομίζεται και το νέο καταστατικό.
 • Πρακτικό Γ.Σ. των μετόχων περί εκλογής Δ.Σ. και πρακτικό Δ.Σ. περί συγκρότησης σε σώμα και εκπροσώπησης:

Υπογεγραμμένα από τους κατά το καταστατικό αρμοδίους, ως ακριβές αντίγραφο (ή απόσπασμα) από τα οικεία βιβλία, με τη σφραγίδα καταχώρησης στο οικείο Μητρώο του αρμοδίου Υπουργείου.

 • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας:

ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα-πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.

 • Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και των διαχειριστών της

*Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.