Για να ξεκινήσετε τη συνεργασία σας μαζί μας, θα πρέπει να προσκομίσετε ορισμένα δικαιολογητικά:

Φυσικά Πρόσωπα

Για Έλληνες πολίτες:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή
 • Διαβατήριο σε ισχύ ή
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις

Πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

 • Διαβατήριο σε ισχύ ή
 • Ταυτότητα πολίτη χώρας ΕΕ ( δίγλωσση και με λατινικούς χαρακτήρες)

Πολίτες Τρίτης Χώρας

 • Διαβατήριο σε ισχύ ή
 • Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού (έκδοση ΕΛ.ΑΣ.) ή
 • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (έκδοση ΕΛ.ΑΣ.) και
 • Άδεια διαμονής (στην περίπτωση που διαμένετε μόνιμα στην Ελλάδα)

 • Τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρόσφατο εκκαθαριστικό) για Έλληνα Πολίτη ή Πολίτη χώρας ΟΟΣΑ.
 • Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (προσκομίζεται για την πιστοποίηση του εισοδήματος και όχι του Α.Φ.Μ.) ή
 • Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας για Πολίτες χωρών ΟΟΣΑ ή ΕΕ (για την πιστοποίηση του ΑΦΜ)

 • Βεβαίωση εργοδότη ή
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας ή
 • Επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ (εκδιδόμενη από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφη ΝΠΔΔ) ή
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος ή
 • Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ.

Παρούσα διεύθυνση κατοικίας

 • Πρόσφατος Λογαριασμός ενέργειας ή τηλεπικοινωνιών ή ύδρευσης ή σταθερής τηλεφωνίας (για Κατοίκους Εξωτερικού) ή
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή Βεβαίωση Κατοικίας από Δημόσια Αρχή της χώρας κατοικίας του Πελάτη (για Κατοίκους Εξωτερικού)

Τηλέφωνο επικοινωνίας

 • Πρόσφατος λογαριασμός τηλεπικοινωνιών ή
 • Βεβαίωση παρόχου ή αντιπροσώπου κινητής τηλεφωνίας ή
 • Συμβόλαιο εταιρίας κινητής τηλεφωνίας
Ατομικές Επιχειρήσεις / Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 • Εγγραφή στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ (ή/και έναρξη στην εφορία)

 • Λογαριασμός τηλέφωνου της επιχείρησης όπου αναφέρεται το τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και η έδρα της.
 • Στοιχεία τελευταίας οικονομικής χρήσης επικυρωμένα ηλεκτρονικά από την αρμόδια φορολογική αρχή. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους ή βεβαίωση έναρξης εργασιών.

 *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό εφορίας ή Ε1
 • Βεβαίωση μισθοδοσίας ή/και Ε3 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα) ή/και Ε2 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ακίνητα)
 • Πρόσφατη βεβαίωση παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας (με την αναγραφή του αριθμού τηλεφώνου)
 • Πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός Ρεύματος ή Νερού (οικίας)
 • Εάν υπάρχει και άλλη φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος δικαιολογητικά για τον ισοδύναμο ΑΦΜ στο εξωτερικό καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας της κατοικίας του εξωτερικού (παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους λειτουργούς του καταστήματος και τους δηλώσετε τη χώρα κατοικίας σας προκειμένου να σας δοθούν και τα αντίστοιχα έντυπα προς συμπλήρωση και  υπογραφή (W9 ή W8BEN)

 *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

Ομόρρυθμη / Ετερόρρυθμη Εταιρεία

 • Καταστατικό (Καταστατικό Σύστασης και τροποποιήσεις αυτού όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ/Υ.Μ.Σ.)
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών (μηνός)
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο):

ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα-πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.

 • Συμπλήρωση της Φόρμας του Πραγματικού Δικαιούχου
 • Σε περίπτωση που στην Ο.E. / Ε.Ε. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών
 • Αν υφίσταται για οποιονδήποτε λόγο πληρεξούσιο, επικυρωμένο αντίγραφό του
 • Σε περίπτωση θανάτου εταίρου, έγγραφα νομιμοποιήσεως των κληρονόμων και η σχετική περί συνεχίσεως της εταιρείας σύμβαση μεταξύ των επιζώντων εταίρων και των κληρονόμων του αποβιώσαντος, με πρόσφατη βεβαίωση καταχώρησης από το ΓΕΜΗ (εφόσον η κατά τον τρόπο αυτό συνέχιση της εταιρείας προβλέπεται από το καταστατικό)
 • Για Φαρμακεία – Φαρμακαποθήκες: Επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης – καταστατικού με πρόσφατη βεβαίωση καταχώρησης από το ΓΕΜΗ ή την Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ).
 • ebanking: σε περίπτωση ειδικής εκπροσώπησης, κοινή απόφαση των εταίρων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον ορισμό των προσώπων που θα διενεργούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

 • Λογαριασμός τηλέφωνου της εταιρείας όπου αναφέρεται το τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και η έδρα της.
 • Στοιχεία τελευταίας οικονομικής χρήσης επικυρωμένα ηλεκτρονικά από την αρμόδια φορολογική αρχή. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους ή βεβαίωση έναρξης εργασιών.

 *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό εφορίας ή Ε1
 • Βεβαίωση μισθοδοσίας ή/και Ε3 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα) ή/και Ε2 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ακίνητα)
 • Πρόσφατη βεβαίωση παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας (με την αναγραφή του αριθμού τηλεφώνου)
 • Πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός Ρεύματος ή Νερού (οικίας)
 • Εάν υπάρχει και άλλη φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος δικαιολογητικά για τον ισοδύναμο ΑΦΜ στο εξωτερικό καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας της κατοικίας του εξωτερικού (παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους λειτουργούς του καταστήματος και τους δηλώσετε τη χώρα κατοικίας σας προκειμένου να σας δοθούν και τα αντίστοιχα έντυπα προς συμπλήρωση και  υπογραφή (W9 ή W8BEN)

 

*Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

 • Καταστατικό (Καταστατικό σύστασης και τυχόν τροποποιήσεις αυτού, όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ)
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών (μηνός)
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο):

ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα-πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.

 • Συμπλήρωση της Φόρμας του Πραγματικού Δικαιούχου
 • Σε περίπτωση που στην Ι.Κ.Ε. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών
 • ebanking: σε περίπτωση ειδικής εκπροσώπησης, απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον ορισμό των προσώπων που θα διενεργούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

 • Λογαριασμός τηλέφωνου της εταιρείας όπου αναφέρεται το τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και η έδρα της.
 • Στοιχεία τελευταίας οικονομικής χρήσης επικυρωμένα ηλεκτρονικά από την αρμόδια φορολογική αρχή. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους ή βεβαίωση έναρξης εργασιών.

 *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό εφορίας ή Ε1
 • Βεβαίωση μισθοδοσίας ή/και Ε3 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα) ή/και Ε2 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ακίνητα)
 • Πρόσφατη βεβαίωση παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας (με την αναγραφή του αριθμού τηλεφώνου)
 • Πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός Ρεύματος ή Νερού (οικίας)
 • Εάν υπάρχει και άλλη φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος δικαιολογητικά για τον ισοδύναμο ΑΦΜ στο εξωτερικό καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας της κατοικίας του εξωτερικού (παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους λειτουργούς του καταστήματος και τους δηλώσετε τη χώρα κατοικίας σας προκειμένου να σας δοθούν και τα αντίστοιχα έντυπα προς συμπλήρωση και  υπογραφή (W9 ή W8BEN)

 *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης

 • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας και Αρχική Πράξη Σύστασης (Ανακοίνωση ΓΕΜΗ ή/και ΥΜΣ, ή ΦΕΚ ανάλογα με την ημερομηνία σύστασης)
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών (μηνός)
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο):

ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα -πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.

 • Συμπλήρωση της Φόρμας του Πραγματικού Δικαιούχου
 • Σε περίπτωση που στην Ε.Π.Ε. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών
 • Μ.Ε.Π.Ε.:  Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον μοναδικό εταίρο ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Μ.Ε.Π.Ε.
 • ebanking: σε περίπτωση ειδικής εκπροσώπησης, απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων  για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον ορισμό των προσώπων που θα διενεργούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

 • Λογαριασμός τηλέφωνου της εταιρείας όπου αναφέρεται το τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και η έδρα της.
 • Στοιχεία τελευταίας οικονομικής χρήσης επικυρωμένα ηλεκτρονικά από την αρμόδια φορολογική αρχή. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους ή βεβαίωση έναρξης εργασιών.

 *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό εφορίας ή Ε1
 • Βεβαίωση μισθοδοσίας ή/και Ε3 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα) ή/και Ε2 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ακίνητα)
 • Πρόσφατη βεβαίωση παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας (με την αναγραφή του αριθμού τηλεφώνου)
 • Πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός Ρεύματος ή Νερού (οικίας)
 • Εάν υπάρχει και άλλη φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος δικαιολογητικά για τον ισοδύναμο ΑΦΜ στο εξωτερικό καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας της κατοικίας του εξωτερικού (παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους λειτουργούς του καταστήματος και τους δηλώσετε τη χώρα κατοικίας σας προκειμένου να σας δοθούν και τα αντίστοιχα έντυπα προς συμπλήρωση και  υπογραφή (W9 ή W8BEN)

 *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

Ανώνυμη Εταιρεία

 • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό της εταιρείας και Αρχική Πράξη Σύστασης (ΦΕΚ / Ανακοίνωση ΓΕΜΗ ή/και ΥΜΣ,  ή και ΦΕΚ, ανάλογα με την ημερομηνία σύστασης)
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών (μηνός)
 • Πρακτικό Γ.Σ. των Μετόχων περί εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν αποφάσεις περί αντικαταστάσεων, (ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα από τα οικεία βιβλία)
 • Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως του Δ.Σ. σε σώμα και εκπροσώπησης της εταιρείας (ακριβές αντίγραφο ή απόσπασμα από τα οικεία βιβλία)   
 • Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί καταχώρησης των ανωτέρω πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ.
 • Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο):

ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα -πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.

 • Συμπλήρωση της Φόρμας του Πραγματικού Δικαιούχου
 • Σε περίπτωση που στην A.E. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών.
 • Αντικατάσταση Συμβούλων Δ.Σ.: Πρακτικό του Δ.Σ. περί εκλογής αναπληρωτών συμβούλων. Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί καταχώρησης αυτού και πρακτικό της αμέσως επόμενης Γ.Σ. των Μετόχων περί επικύρωσης εκλογής προσωρινών συμβούλων
 • Μονομετοχική Α.Ε.: Ανακοίνωση του ΓΕΜΗ περί συγκέντρωσης όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο με παράθεση των στοιχείων του μοναδικού μετόχου
 • ebanking: ενδέχεται να απαιτείται ειδική απόφαση Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον ορισμό των  προσώπων που θα διενεργούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

 • Λογαριασμός τηλέφωνου της εταιρίας όπου αναφέρεται το τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και η έδρα της.
 • Στοιχεία τελευταίας οικονομικής χρήσης επικυρωμένα ηλεκτρονικά από την αρμόδια φορολογική αρχή. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους ή βεβαίωση έναρξης εργασιών.

 

Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της (όπως ενδεικτικά: Δήλωση/Βεβαίωση περί μετόχων της εταιρείας, άδεια εποπτικής αρχής, κλπ).

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό εφορίας ή Ε1
 • Βεβαίωση μισθοδοσίας ή/και Ε3 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα) ή/και Ε2 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ακίνητα)
 • Πρόσφατη βεβαίωση παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας (με την αναγραφή του αριθμού τηλεφώνου)
 • Πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός Ρεύματος ή Νερού (οικίας)
 • Εάν υπάρχει και άλλη φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος δικαιολογητικά για τον ισοδύναμο ΑΦΜ στο εξωτερικό καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας της κατοικίας του εξωτερικού (παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους λειτουργούς του καταστήματος και τους δηλώσετε την χώρα κατοικίας σας προκειμένου να σας δοθούν και τα αντίστοιχα έντυπα προς συμπλήρωση και  υπογραφή (W9 ή W8BEN)

  

*Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

Ναυτιλιακές Εταιρείες πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)

 • Καταστατικό (πράξη σύστασης) και τροποποιήσεις αυτού

επικυρωμένα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με σφραγίδα καταχώρησης στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. του Υ.Ε.Ν.

 • Βεβαίωση Υπουργείου Ναυτιλίας (του τελευταίου τριμήνου) περί λειτουργίας της εταιρείας, εταιρικής κατάστασης  και εκπροσώπησης
 • Πρακτικό Γ.Σ. περί εκλογής του ισχύοντος Δ.Σ.
 • Πρακτικό Δ.Σ. περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα και καθορισμού εκπροσώπων
 • Δυο (2) Υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου
  • Ανάλογα με την ημερομηνία σύστασης, α) εάν πρόκειται για νεοσύστατη, «ότι η εταιρεία θα προβεί εντός 24 μηνών από την καταχώρηση του καταστατικού της στο Μητρώο Ν.Ε.Π.Α. στη σχετική σημείωση για τα επαγγελματικά πλοία που έχει/ή θα αποκτήσει στην κυριότητά της (ή των οποίων τη διαχείριση ή εκμετάλλευση έχει/ή θα αναλάβει)» β) εάν πρόκειται για  εταιρεία που λειτουργεί για πάνω από 24 μήνες, «ότι τα πλοία που η εταιρεία έχει στην κυριότητά της (ή των οποίων τη διαχείριση ή εκμετάλλευση έχει αναλάβει) εξακολουθούν να είναι επαγγελματικά και ότι θα ενημερώσει την Τράπεζα αμελλητί εάν τα εν λόγω πλοία αποχαρακτηριστούν ως επαγγελματικά καθώς και για την ημερομηνία του εν λόγω αποχαρακτηρισμού». Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρεία λύεται αυτοδικαίως.
  • ότι δεν έχουν επέλθει άλλες μεταβολές του Καταστατικού πλην των ήδη δηλωθεισών στην Τράπεζα, ότι τα έγγραφα που προσκομίζει περιγράφουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση τυχόν μεταβολών ( Υ.Δ. για όλες τις Ν.Ε.Π.Α., ανεξαρτήτως ημερομηνίας σύστασης)
 • e-banking: ενδέχεται να απαιτείται ειδική απόφαση Δ.Σ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τον ορισμό των προσώπων που θα διενεργούν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές

 • Λογαριασμός τηλέφωνου της εταιρείας όπου αναφέρεται το τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και η έδρα της.
 • Στοιχεία τελευταίας οικονομικής χρήσης επικυρωμένα ηλεκτρονικά από την αρμόδια φορολογική αρχή. Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ή περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ τρέχοντος έτους ή βεβαίωση έναρξης εργασιών.

 *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.

 • Ταυτότητα ή Διαβατήριο σε ισχύ
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό εφορίας ή Ε1
 • Βεβαίωση μισθοδοσίας ή/και Ε3 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα) ή/και Ε2 (αν υπάρχουν εισοδήματα από ακίνητα)
 • Πρόσφατη βεβαίωση παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας (με την αναγραφή του αριθμού τηλεφώνου)
 • Πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου ή λογαριασμός Ρεύματος ή Νερού (οικίας)
 • Εάν υπάρχει και άλλη φορολογική κατοικία εκτός Ελλάδος δικαιολογητικά για τον ισοδύναμο ΑΦΜ στο εξωτερικό καθώς και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας της κατοικίας του εξωτερικού (παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους λειτουργούς του καταστήματος και τους δηλώσετε τη χώρα κατοικίας σας προκειμένου να σας δοθούν και τα αντίστοιχα έντυπα προς συμπλήρωση και  υπογραφή (W9 ή W8BEN)

  *Μετά την εξέταση των ανωτέρω εγγράφων, ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά έγγραφα και/ή διευκρινίσεις για την ολοκλήρωσή της.