Η Attica Bank είναι δίπλα σας για να εξασφαλίσετε σημαντικούς πόρους από το ΤΑΑ για την ανάπτυξή σας μέσα από συνεργασίες, κοινοπραξίες, εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Τα έργα ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας αφορούν στις κάτωθι κατηγορίες επενδύσεων:

 • Συνεργασίες (υφιστάμενες και νέες)
 • Δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από Εξαγορά / Συγχώνευση

Ως συνεργασία νοείται η δραστηριότητα που διέπεται από μακροχρόνιες (με συμβατική ή πραγματική διάρκεια μεγαλύτερη της πενταετίας) δεσμευτικού χαρακτήρα συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων με σκοπό την από κοινού προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είτε με τη δημιουργία νομικών προσώπων με τις ίδιες ανωτέρω επιδιώξεις (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως νομικού τύπου, μεταξύ άλλων).

Ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ

Ενδεικτικά κριτήρια

Ενδεικτικά κριτήρια για την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων είναι:

 • Δέσμευση του επενδυτή ότι θα συνεχίσει να μετέχει σε υφιστάμενο/νέο συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία (αφορά σε συνεργασίες).
 • Ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην συνεργασία κατά τα 3 προηγούμενα έτη είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών.
 • Τουλάχιστον 20% των επιλέξιμων δαπανών αφορούν τις επενδυτικές δαπάνες που γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας (αφορά σε συνεργασίες).

Ενδεικτικές ιδιωτικές επενδύσεις

 • Ανάγκες που προκύπτουν μετά από συγχώνευση / εξαγορά επιχειρήσεων. Διευκρινίζεται ότι το τίμημα της αγοράς δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη
 • Δαπάνες ένταξης των επιχειρήσεων στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο (μελέτες, εκπαίδευση, software, πάγια).
 • Επενδυτικές δαπάνες αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Στόχοι:

 • Αύξηση μεγέθους μικρών επιχειρήσεων
 • Βελτίωση παραγωγικότητας και πωλήσεων
 • Μείωση κόστους παραγωγής
 • Ενίσχυση εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας
 • Προσέλκυση επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 • Δημιουργία νεών θέσεων εργασίας
 • Περιορισμός φοροδιαφυγής


Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU».