Σήμερα την 10/5/2021, η Διοίκηση της Attica Bank ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής:

Σε συνέχεια των συνεδριάσεων του αρμοδίων οργάνων της Τράπεζας της 28/4/2021, 05/05/2021 και 10/05/2021, και με την ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας της ελεγκτικής εταιρείας KPMG, οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Attica Bank για τη χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020 οι οποίες είναι συνεπείς με το Δελτίο Τύπου Αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκε την 28/4/2021, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Τράπεζας και του ΧΑ.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία