Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα, ανακοινώνει τα εξής.
Η Attica Bank έχει υλοποιήσει τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της, μεταβίβασε δε σε εταιρεία συμφερόντων επενδυτή που επελέγη ύστερα από ανοικτό διαγωνισμό ένα εκ των ομολόγων που προέκυψε από την τιτλοποίηση αυτή (Artemis Project). Η διαχείριση του εν λόγω χαρτοφυλακίου έχει ανατεθεί στην εταιρεία του ν.4354/2015 με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», στην οποία η Τράπεζα κατέχει το 20% του μετοχικού κεφαλαίου.
H Attica Bank και η Διοίκησή της δεν έχουν ζητήσει τις υπηρεσίες οιουδήποτε συμβούλου και δεν υπεισέρχονται σε σχέσεις που αφορούν τους λοιπούς ομολογιούχους ή μετόχους της εταιρείας που έχει τη διαχείριση με τρίτα πρόσωπα (επενδυτές), σχέσεις οι οποίες τίθενται και υπό τις επιταγές του νομοκανονιστικού πλαισίου.
Η Attica Bank ασκεί και θα συνεχίσει να ασκεί όλα τα ίδια δικαιώματα της, νόμιμα και συμβατικά, ως ομολογιούχος και μέτοχος του διαχειριστή, όπως προβλέπεται στις επιμέρους συμφωνίες της τιτλοποίησης και το νόμο, για την προστασία των συμφερόντων της.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ