Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι ύστερα από κοινό γραπτό αίτημα των μετόχων του ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ, οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 66,888% και το 11,773% αντίστοιχα του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ανεβλήθη η λήψη αποφάσεων επί των υπ’ αριθμ. 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16,17 και 18 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 27ης Ιουνίου 2018, των οποίων η συζήτηση και λήψη αποφάσεων είχε διακοπεί για σήμερα 18 Ιουλίου 2018, για την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018, ώρα 10:00 στον ίδιο με σήμερα τόπο, αίθουσα Βικέλα της Attica Bank, Ακαδημίας 54, Αθήνα κατ’ άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Για τη μετ’ αναβολή συνεδρίαση και σύμφωνα με τον άρθρο 39 παρ. 3 κ.ν. 2190/1920 δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης και σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. με ημερομηνία καταγραφής την 21/07/2018, ήτοι την έναρξη της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Τράπεζα το αργότερο μέχρι την 22/07/2018, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 2 και του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ