Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας με υποβολή προσφορών και σε εκτέλεση των από 26.09.2019 και 29.01.2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, υπεγράφη σήμερα σύμβαση με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (ΕΠΑΘ 247/1/14.11.2017, 260/1/13.2.2018), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, για την ανάθεση της διαχείρισης χαρτοφυλακίου συνολικού ποσού περίπου € 435 εκ Ευρώ, το οποίο παραμένει στα βιβλία της Τράπεζας.
Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα ξεκινήσει δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής. Στον ενδιάμεσο χρόνο θα ολοκληρωθούν οι αναγκαίες διαδικασίες μετάπτωσης της διαχείρισης και ενημέρωσης.
Η συμφωνία αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας για την καλύτερη διαχείριση και εν τέλει περαιτέρω μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σε συνέχεια των δύο τιτλοποιήσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς.
Επιπλέον, θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων της, με έμφαση στη διοχέτευση ρευστότητας και στη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην ελληνική αγορά στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία