Σε απάντηση σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια των ανακοινώσεων στις 27/04/2021 και 14/05/2021, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:

Η Τράπεζα, κατόπιν λήψης δεσμευτικής προσφοράς, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Ellington Solutions S.A., η οποία τυγχάνει συνδεδεμένη εταιρεία με το Ellington Management Group, αναφορικά με τους συμβατικούς όρους μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στη συναλλαγή «Ωμέγα». Σημειώνεται ότι η τιτλοποίηση «Ωμέγα» περιλαμβάνει δάνεια συνολικής αξίας περίπου €1,3 δισ. και έναντι αυτών, θα εκδοθούν τίτλοι υψηλής, ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής σειράς. Η διαδικασία της υπογραφής των συμβατικών κειμένων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Ιουνίου. Κατά το χρόνο αυτό, η Διοίκηση της Attica Bank θα επανέλθει αναφορικά με τους οριστικούς οικονομικούς όρους της συναλλαγής, καθώς και την επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια και την οικονομική θέση της Τράπεζας / Ομίλου της Attica Bank.

Η Τράπεζα θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πρόοδο και ολοκλήρωση της συναλλαγής.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ