Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι ύστερα από το από 02-07-2019 γραπτό αίτημα του συμμετέχοντος σε αυτήν μετόχου ΤΜΕΔΕ, ο οποίος εκπροσωπεί το 32,5% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, προς τον Πρόεδρο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ανεβλήθη η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 2ας Ιουλίου 2019 για την αιτηθείσα ημεροχρονολογία, ήτοι την 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στην Αίθουσα Βικέλα της Attica Bank, Ακαδημίας 54, Αθήνα.

Από το συνδυασμό των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 141 και της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, η μετ’ αναβολή συνεδρίαση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης συνεδρίασης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης, ενώ σε αυτήν μπορούν να συμμετάσχουν και νέοι μέτοχοι που εμφανίζονται στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., με ημερομηνία καταγραφής την 27-06-2019, ήτοι την αρχική ημερομηνία καταγραφής.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία