Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2021, εξέλεξε, καθ’ υπόδειξη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, νέο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Αβραάμ Μωυσή του Εσδρά, ως εκπρόσωπο του Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3864/2010 και με τα δικαιώματα του νόμου αυτού. Η εκλογή αυτή ισχύει καθ’ όν χρόνο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.3864/2010 και διατηρείται η υπόδειξη του Ταμείου και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή θα ανακοινωθεί από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, όπως ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτής.

Για την εκπροσώπηση της Τράπεζας και την κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών Δ.Σ. εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στο υπ΄αριθμ. 1350/15-07-2021 Πρακτικό Δ.Σ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η σύνθεση του Δ.Σ. της Τράπεζας γίνεται εφεξής δεκαμελής ως ακολούθως:

Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Θεόδωρος Πανταλάκης, Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
Αλέξιος Πελέκης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Ηλίας Μπέτσης, (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Σωτήριος Καρκαλάκος, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης, (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Χαρίκλεια Βαρδακάρη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Βενετία Κουσία, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,
Αβραάμ Μωυσής, Μη Εκτελεστικό μέλος, εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία