Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2021:

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2021

  • Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων έτους 2020.

 Τετάρτη, 05 Μαΐου 2021

  • Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Έτους 2020.

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου Έτους 2021 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2021.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου έτους 2021.

Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2021

  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

 Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2021 και δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου έτους 2021.

 Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2021

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Έτους 2021 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2021.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Εννεαμήνου έτους 2021.

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία