Η Attica Bank σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) συμμετέχει στο  Πρόγραμμα ESIF ERDF Greece GF  για την παροχή εγγυημένων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας (ΤΕ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία  2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Το πρόγραμμα ESIF ERDF Greece GF έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην επιχειρηματική ανάκαμψη και την αντιστάθμιση των επιβλαβών οικονομικών επιπτώσεων που έχει η πανδημία COVID-19 στις ΜΜΕ της χώρας, οι οποίες θα μπορούν να επωφεληθούν από τα χαμηλότερα επιτόκια και τις μειωμένες εξασφαλίσεις ανάλογα με το επενδυτικό τους σχέδιο ή τις ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης.

Με τη συμμετοχή της Attica Bank στο Πρόγραμμα ESIF ERDF Greece GF σηματοδοτείται η έναρξη μιας στενής σχέσης συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (EIF). Στόχος της Τράπεζας μέσω του νέου αυτού Προγράμματος είναι η παροχή νέων χρηματοδοτήσεων ύψους έως 70 εκ. ευρώ.

Ο Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής κ. Μιχάλης Ορφανάκος δήλωσε τα εξής: «Η Attica Bank εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας ESIF ERDF παρέχοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας ένα επιπλέον εργαλείο ρευστότητας στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν. Μέσω της νέας αυτής συνεργασίας, αφενός υλοποιούμε τη στρατηγική επιλογή της Τράπεζας για ενίσχυση των ΜΜΕ επιχειρήσεων, αφετέρου συνδράμουμε στην ευρύτερη προσπάθεια των ελληνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών φορέων να υποστηρίξουν την επιχειρηματική ανάπτυξη της επόμενης μέρας».

 Οι αιτήσεις δανειοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.ependyseis.gr/mis, οι δε υποβολές ξεκίνησαν στις 23/04/2021.