Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΤΙCA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου 23, (Τ.Κ. 106 72) (στο εξής «Τράπεζα») ανέθεσε την διαχείριση απαιτήσεών της από μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή/και πιστώσεις καταναλωτικής, στεγαστικής ή επιχειρηματικής πίστεως στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «QQUANT MASTER SERVICER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Παραδείσου αρ. 16, με ΑΦΜ 800858891 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 143190101000, εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής «Διαχειρίστρια») και έχει νόμιμα αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχειρίσεως απαιτήσεων του Ν. 4354/2015.

Κατ’ ακολουθίαν, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο όπως ενδεικτικώς είναι οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, ενεχυρούχοι ή υποθηκικοί οφειλέτες, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι των ανωτέρω και εν γένει πρόσωπα που αναφέρονται κατά οποιονδήποτε τρόπο στους σχετικούς φακέλους που αφορούν τις σχετικές οφειλές καθώς και τους αντικλήτους ή πληρεξουσίους αυτών, δικηγόρους τους ή μη, δικαστικούς επιμελητές καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με τις ως άνω απαιτήσεις, κατά του οποίου είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα της Τραπέζης για είσπραξη των απαιτήσεών της (π.χ. τρίτου στα χέρια του οποίου είναι δυνατό να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά του οποίου είναι δυνατόν να επιβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), εταίρου νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μέλους συλλογικών οργάνων διοίκησης αυτών, εκπροσώπου κλπ. ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν στις ως άνω απαιτήσεις, θα διαβιβασθούν για το σκοπό της διαχείρισής τους, κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015, στην Διαχειρίστρια και θα τύχουν επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό και για τον σκοπό της διαχείρισης των ανωτέρω απαιτήσεων η Διαχειρίστρια δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ενημερώσεως οφειλετών του Ν. 3758/2009, σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιμελητές και συμβολαιογράφους.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα πρόσβασης και εναντίωσης για τον σκοπό της διαβίβασης των προσωπικών τους δεδομένων στην Διαχειρίστρια, επικοινωνώντας, με την Τράπεζα  εγγράφως  είτε στην Διεύθυνση: ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Γραφείο DPO,  Ομήρου 23, ΤΚ 10672 Αθήνα, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Τράπεζας (email): dpo@atticabank.gr είτε σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.

Κατά τα λοιπά, για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των εκ του νόμου δικαιωμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στη δημοσιευμένη ενημέρωση της Τράπεζας, η οποία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας www.atticabank.gr.