Με την έναρξη ισχύος του Νόμου 4537/2018, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), εκσυγχρονίστηκε το υφιστάμενο θεσμικό  πλαίσιο για τη διενέργεια πληρωμών.

Με τις διατάξεις του Ν. 4537/2018 καλύπτονται οι στις εξής υπηρεσίες πληρωμών:

 • Καταθέσεις και αναλήψεις από και σε τραπεζικό λογαριασμό πληρωμών αντίστοιχα,
 • Μεταφορές πίστωσης,
 • Άμεσες χρεώσεις,
 • Συναλλαγές με κάρτες πληρωμών (πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες),
 • Εμβάσματα,
 • Εντολές εκκίνησης πληρωμών,
 • Πληροφορίες κινήσεων τραπεζικού λογαριασμού πληρωμών.

Με τις παραπάνω διατάξεις του Ν. 4537/2018 ενισχύεται η διαφάνεια των όρων παροχής υπηρεσιών πληρωμών με τον καθορισμό των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων όσων χρησιμοποιούν ή παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες ρυθμίζουν μεταξύ άλλων:

 • το περιεχόμενο της πληροφόρησης προς τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών,
 • τα χρονικά περιθώρια ολοκλήρωσης μιας πράξης πληρωμής,
 • τα δικαιώματα σε περίπτωση εσφαλμένης χρέωσης λογαριασμού πληρωμών,
 • την ημερομηνία διαθεσιμότητας ή/και έναρξης της τοκοφορίας σε περίπτωση πίστωσης λογαριασμού,
 • τους όρους ασφαλούς διενέργειας ηλεκτρονικών πράξεων πληρωμών.

Η Attica Bank έχει τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών που ενσωματώνουν τη σύμβαση πλαίσιο για τις υπηρεσίες πληρωμών, εναρμονίζοντας αυτούς με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Για την αποδοχή των νέων Γενικών Όρων Συναλλαγών οι πελάτες μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα της Attica Bank. Σε περίπτωση μη έγγραφης δήλωσης αποδοχής των νέων Γενικών Όρων Συναλλαγών μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της παρούσας ενημέρωσης, θα θεωρηθεί ότι οι πελάτες έχουν αποδεχθεί τους νέους όρους.