Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της στις 31-03-2021 περί παύσεως υπαγωγής της Τράπεζας στις διατάξεις του Ν.3723/2008 περί «Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Οικονομίας για την Αντιμετώπιση των Επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» και ταυτόχρονα στις εγγυήσεις του Πυλώνα ΙΙ, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατά τη συνεδρίασή του της 27-04-2021, διαπίστωσε, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν.3723/2008 και το ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 965/18.11.2019, τη λήξη της θητείας του εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ως πρόσθετου μέλος αυτού.

Η εκπροσώπηση της Τράπεζας διατηρείται ως έχει, ήτοι κατά τα προβλεπόμενα στα υπ΄ αριθμ. 1334/10-11-2020 και 1335/30-11-2020 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.

Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία