Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

  • Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 και Δημοσίευση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης Έτους 2018.
  • Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών και δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων έτους 2018.

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

  • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Τριμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 31.03.2019.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου έτους 2019.

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2019

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α΄ Εξαμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου έτους 2019.

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019

  • Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου Έτους 2019 και δημοσίευση των Ενδιάμεσων Ενοποιημένων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων της 30.09.2019.
  • Δημοσιοποίηση εταιρικής παρουσίασης αποτελεσμάτων Εννεαμήνου έτους 2019.

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ