(α) Φυσικά Πρόσωπα

Δικαιολογητικά έναρξης συνεργασίας (ενημερωθείτε ΕΔΩ)

(β) Νομικά Πρόσωπα

Επιλέξτε τη μορφή της εταιρείας σας:

Ατομικές Επιχειρήσεις / Ελεύθεροι Επαγγελματίες

Βρείτε εδώ τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για να υποβάλλετε αίτημα έναρξης συνεργασίας:

  • Εγγραφή στο ΓΕΜΗ/ΥΜΣ (ή/και έναρξη στην εφορία)

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Βρείτε εδώ τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για να ανανεώσετε τη νομιμοποίηση της εταιρίας σας:

  • Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης /ελεύθερου επαγγελματία

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

 

Ομόρρυθμη / Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Βρείτε εδώ τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για να υποβάλλετε αίτημα έναρξης συνεργασίας:

  • Καταστατικό (Καταστατικό Σύστασης και τροποποιήσεις αυτού, όπως έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ/Υ.Μ.Σ.)
  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών (μηνός)
  • Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
  • Συμπλήρωση της Φόρμας του Πραγματικού Δικαιούχου
  • Σε περίπτωση που στην Ο.Ε. / Ε.Ε. συμμετέχουν ως εταίροι Νομικά Πρόσωπα, τα νομιμοποιητικά έγγραφα αναλόγως της νομικής μορφής αυτών.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Βρείτε εδώ τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε για να ανανεώσετε τη νομιμοποίηση της εταιρίας σας:

  • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των γενόμενων μεταβολών (μηνός), Αν υφίσταται τροποποίηση καταστατικού, την προσκόμιση του τροποποιημένου καταστατικού
  • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το διαχειριστή της εταιρείας: ότι τα προσκομισθέντα έγγραφα -πιστοποιητικά (τα οποία και θα αναφέρονται αναλυτικά επί της δηλώσεως) περιγράφουν την αληθή και πραγματική ισχύουσα εταιρική κατάσταση και εκπροσώπηση, ότι δεν έχουν επέλθει τροποποιήσεις ή αλλαγές, καθώς και ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για άμεση γνωστοποίηση στην Τράπεζα κάθε μελλοντικής τροποποίησης του καταστατικού ή της τυχόν μεταβολής καθ’ οιονδήποτε τρόπο της εταιρικής κατάστασης και εκπροσώπησης.
  • Πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας και των διαχειριστών της

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ