Η Attica Bank στηρίζει την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Συμμετέχει στο «Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» παρέχοντας δάνεια με ευνοϊκούς όρους για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Μέσω των σχεδιαζόμενων προϊόντων που θα ενταχθούν στα υποπρογράμματα του Ταμείου θα συμβάλλει εμπράκτως στη στήριξη της ελληνικής ιδιωτικής επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων  σε δανειακά  κεφάλαια τόσο για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων όσο και για την κάλυψη των αναγκών τους σε ρευστότητα (χορήγηση κεφαλαίου κίνησης) με χαμηλότερο χρηματοοικονομικό κόστος.  

Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω του «Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ», το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027.

Τι είναι το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ III

Η δράση αφορά στη χορήγηση νέων δανείων με ευνοϊκούς όρους προς ΜμΕ επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες) για την κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών (δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφάλαια κίνησης για την επέκταση και ανάπτυξη της δραστηριότητας της επιχείρησης), με συνεπένδυση κεφαλαίων της Τράπεζας και του Ταμείου Συγχρηματοδότησης το οποίο διαχειρίζεται η ΕΑΤ Α.Ε., σε αναλογία 1,5:1 (ή 60% : 40% αντίστοιχα).

Τα δάνεια χορηγούνται ως δάνεια τακτής λήξης με προνομιακό επιτόκιο, καθώς εφαρμόζεται μηδενικό επιτόκιο για το 40% του δανείου που προέρχεται από τα κεφάλαια του Ταμείου, ενώ για το  επιτόκιο που επιβάλλει η Τράπεζα στα κεφάλαια που εισφέρει σε έκαστο δάνειο (ήτοι το 60%) προβλέπεται:

 • μείωση επιτοκίου τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης, σε σχέση με  αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς ενίσχυση από δημόσιους πόρους
 • διετή επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% ετησίως (υπό προϋποθέσεις).

Ενημερωτική Μπροσούρα
Βασικά χαρακτηριστικά δανείων “Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ”
Η Δράση Αναλυτικά

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 200εκατ. ευρώ και οι πόροι προέρχονται από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Με τη μόχλευση αναμένεται η χορήγηση δανείων συνολικής αξίας περίπου 450 εκατ. ευρώ.

Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις (Κριτήρια Επιλεξιμότητας) κατά την ημερομηνία έγκρισης-υπαγωγής στο χαρτοφυλάκιο Δανείων και της υπογραφής της δανειακής Σύμβασης:

 • Είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό ΜμΕ που αναγράφεται στο Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων απαιτούμενων αδειών λειτουργίας-εφόσον απαιτούνται).
 • Δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ ανάλογα με το Υποπρόγραμμα σύμφωνα με το αρχείο των επιλέξιμων ΚΑΔ (δείτε εδώ).
 • Τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα όρια σώρευσης ενισχύσεων ανάλογα με τον κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων που εφαρμόζεται.
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις του αρ. 1 (Κεφάλαιο Ι) του ΓΑΚ και των αντίστοιχων προϋποθέσεων που ισχύουν ανάλογα με το Υποπρόγραμμα
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες του Πιστωτικού Ιδρύματος.
 • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί.
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4738/2020, όπως εκάστοτε ισχύει
 • Δεν θεωρούνται προβληματικές (υπό την έννοια του άρθρου 1 παρ. 4 και του σημείου 18 του άρθρου 2 του Καν. 651/2014,όπως εκάστοτε ισχύει), κατά τη στιγμή υπογραφής των δανειακών συμβάσεων (σε επίπεδο ενιαίας/δεδομένης επιχείρησης).
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν καθυστερημένη οφειλή ≤ 90 ημερών) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και συνακόλουθα κατά την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης.
 • Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, τόσο κατά το χρόνο υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της KYC της ΕΑΤ, όσο και κατά το χρόνο εκταμίευσης των δανείων. Επιπλέον, δεν παρουσιάζουν στοιχεία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ΚYC της ΕΑΤ, όσο και κατά τον χρόνο εκταμίευσης των δανείων.
 • Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ/ΤΕΜΠΜΕ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ, ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Έχουν εγγραφεί στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄139), ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης εγγραφής στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄139), ως ισχύει, θα προσκομίζεται σχετική τεκμηρίωση από την επιχείρηση.
 • Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τα Κριτήρια ESG στο ESG Tracker της ΕΑΤ (https://esgtracker.hdb.gr/en/home/#), και έχουν υποβάλλει στο Πιστωτικό ίδρυμα κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης το ESG Tracker Performance Report (σε pdf) , όπου αποτυπώνεται η απόδοση της επιχείρησης στα κριτήρια αυτά. . Εναλλακτικά, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα δύνανται να υποβληθεί επιβεβαίωση για την ολοκληρωμένη υποβολή του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης στο ESG Tracker (Submission Confirmation σε μορφή pdf ή mail) με την ρητή υποχρέωση υποβολής του ESG Tracker Performance Report έως την υπογραφή της σύμβασης Δανείου. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης μέσω του ESG Tracker δεν αποτελούν κριτήρια επιλεξιμότητας του τελικού αποδέκτη, και δεν επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας. Η διαδικασία υποβολής και έκδοσης των αποτελεσμάτων παρέχεται δωρεάν από την HDB.

Για τη Δράση 1.2 (επενδυτικά δάνεια μέσω ΓΑΚ) θα πρέπει ΕΠΙΣΗΣ οι ΜμΕ επιχειρήσεις:

1) να πληρούν τη στιγμή της υπαγωγής στο χαρτοφυλάκιο, μία από τις ακόλουθες επίσης προϋποθέσεις (σε επίπεδο ενιαίας/δεδομένης επιχείρησης):

(α) να μην ασκούν δραστηριότητες σε καμία αγορά    ή

(β) να δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε αγορά για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: i) λιγότερο από 10 έτη μετά την καταχώρησή τους,  ή ii) λιγότερο από 7 έτη μετά την πρώτη εμπορική τους πώληση.

 ή

(γ) χρειάζονται αρχική επένδυση, η οποία, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου που καταρτίζεται ενόψει μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας, είναι υψηλότερη του 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών τους κατά τα προηγούμενα πέντε έτη. Το όριο αυτό περιορίζεται στο 30% όσον αφορά τις ακόλουθες επενδύσεις, οι οποίες θεωρούνται αρχικές επενδύσεις σε νέα οικονομική δραστηριότητα:
– επενδύσεις που βελτιώνουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2,
– άλλες περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) του Καν. (ΕΕ) 2020/852 και
– επενδύσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας εξόρυξης, διαχωρισμού, διύλισης, επεξεργασίας ή ανακύκλωσης κρίσιμης πρώτης ύλης που παρατίθεται στο Παράρτημα IV του Καν. 651/2014.

Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες που εξαιρεί ο Καν. (ΕΕ) αριθ. 2831/2023 (De Minimis) ή ο Καν. (ΕΕ) 651/2014 (ανάλογα με τη Δράση), καθώς και οι δραστηριότητες που δεν χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα».

Για τις Δράσεις μέσω De Minimis (Δράσεις 1.1 και 2.1):

Δεν είναι Επιλέξιμες οι:

I. Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις·
• όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
II. Ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε τις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
III. Ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών και υπηρεσιών αντί εισαγόμενων.

Για τη Δράση μέσω ΓΑΚ (Δράσεις 1.2):
Δεν είναι Επιλέξιμες:
I. Ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις·
• όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
II. Ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε τις ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
III. Ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου.

Για όλες τις Δράσεις:
Εξαιρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται:
I. Στην πρωτογενή παραγωγή προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
II. Στη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.
III. Στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
IV. Στους κάτωθι τομείς που εξαιρούνται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»:
• Εξόρυξη λιγνίτη, λιθάνθρακα, την άντληση πετρελαίου, άντληση και παραγωγή φυσικού αερίου, παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που αφορά τα εν λόγω προϊόντα (μεταφορά, διακίνηση, πώληση κοκ), συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας οχημάτων συμβατικών καυσίμων.
• Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων και δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, προϊόντων πετρελαίου, χημικών προϊόντων, υγροποιημένου αερίου.
• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αεροστροβιλικές μονάδες πετρελαίου, λιγνιτικές μονάδες, φυσικού αερίου, σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, σταθμούς εσωτερικής καύσης.
• Επεξεργασία λυμάτων.
• Αεροπορικές μεταφορές.

Β) ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Για όλες τις Δράσεις εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι Απαγορευμένους Τομείς:

• Στην παραγωγή και εμπορία όπλων και πυρομαχικών.
• Στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.
• Καζίνο και τυχερά παιχνίδια/στοιχηματισμός.
• Σε δραστηριότητες Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς /Τρόφιμα.
• Σε δραστηριότητες Πληροφορικής που συνδέονται με διαδικτυακά εγχρήματα τυχερά παιχνίδια, καζίνο και παράνομες δραστηριότητες (πορνογραφία, παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά δίκτυα, παράνομη υπεξαίρεση ηλεκτρονικών δεδομένων).
• Σε δραστηριότητες στον τομέα του παροπλισμού ή κατασκευής πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
• Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Όταν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος και των σχετικών κανονισμών, τότε τα κριτήρια επιλεξιμότητας και οι σχετικοί κανονισμοί εφαρμόζονται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς ή δραστηριότητες της δεύτερης αυτής περίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται, με τα κατάλληλα μέσα, ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών, και ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του προγράμματος και των σχετικών κανονισμών στους επιλέξιμους τομείς.

Επίσης αποκλείονται:

 1. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
 2. Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.).
 3. Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
 4. Οι εξωχώριες επιχειρήσεις ή εταιρείες συμμετοχών σε άλλες εταιρείες ή τα υποκαταστήματα αυτών στην Ελλάδα.
 5. Οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.
 6. Οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας / ή και Καθεστώς Αφερεγγυότητας, ή πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους.
 7. Οι επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές, υπό την έννοια του σημείου 18 του άρθρου 2 του Καν. 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα Δάνεια που θα ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ  θα πρέπει καθ΄ όλη της διάρκεια ισχύος της δανειακής Σύμβασης να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

1.Θα συναφθούν και θα εκταμιευθούν εντός τους Περιόδου Διάθεσης (μετά την έναρξη του προγράμματος, εντός των προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών και το αργότερο έως 31.12.2029).

2. Χορηγούνται για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων ή/και την παροχή κεφαλαίου κίνησης για τις ανάγκες του συναλλακτικού κύκλου των επιχειρήσεων στα βάση υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου, και για τα στοιχεία αυτά του επενδυτικού/επιχειρηματικού σχεδίου που δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως (ήτοι ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενό τους και εξοφληθεί) κατά την ημερομηνία ειδοποίησης υπαγωγής. 

3. Οι όροι χορήγησής τους είναι συμβατοί με τους όρους χρηματοδότησης όπως αυτοί καθορίζονται από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ενδεικτικά ποσό και διάρκεια δανείου, μείωση του επιτοκίου δανεισμού, μέγιστο ύψος εμπράγματων εξασφαλίσεων, μέγιστο περιθώριο επιτοκίου όπως δηλώθηκε από την Τράπεζα). 

4. Αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, εκφρασμένες σε ευρώ

5. Δεν αξιοποιούνται (α) για την αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, (β) τη χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και (γ) τη χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

6. Δεν χρησιμοποιούνται για την χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα που έχει προκύψει από ή υπαχθεί σε μετεγκατάσταση κατά τα τελευταία δύο χρόνια από έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ.

7. Τα Δάνεια δύναται να συνδυάζονται με άλλες μορφές ενίσχυσης (ενωσιακής ή εθνικής) υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων (De Minimis ή ΓΑΚ ανάλογα το Υποπρόγραμμα),
 • πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης,
 • μπορεί ο συνδυασμός των ενισχύσεων να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης επιλέξιμης δαπάνης (το τμήμα του δανείου υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του επενδυτικού σχεδίου),
 • οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο (δάνειο) και
 • τα Δάνεια δεν χρησιμοποιούνται για την προχρηματοδότηση επιχορηγήσεων.

8. Τα χορηγούμενα Δάνεια θα πρέπει να εξετάζονται ως προς τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών σχεδίων (business plan) που χρηματοδοτούν, σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας.

Σε περίπτωση που η ΕΑΤ υποδείξει στην Τράπεζα την αντισυμβατική χρήση χρηματοδότησης από Δάνειο με επαρκή σχετικά στοιχεία, η Τράπεζα υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεση της συγκεκριμένης από το Χαρτοφυλάκιο δανείων Σύμβασης και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες ανάκτησης εντόκως του οφέλους της συμμετοχής στο Ταμείο.

Για τη χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και σχετικών παραστατικών δαπανών, προκειμένου να διασφαλισθεί η συσχέτισή τους με το υποβληθέν business plan και η επίτευξη των σκοπών του Ταμείου. Στο Υποπρόγραμμα 1 (επενδυτικά δάνεια) το business plan περιλαμβάνει και την περιγραφή της επένδυσης (επενδυτικό πλάνο).

Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί (εξόφληση τιμολογίων) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα. Ειδικότερα:

 Υποπρόγραμμα 1 (δάνεια επενδυτικού σκοπού)

 1. Η χρηματοδότηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου θα γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών στην Τράπεζα και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί (εξόφληση τιμολογίων) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 2. Γίνονται δεκτά τιμολόγια επί πιστώσει ημερομηνίας έως και 6 μήνες πριν την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης στην Τράπεζα.
 3. Εφόσον το δάνειο χρηματοδοτεί μέρος του επενδυτικού σχεδίου που έχει υπαχθεί σε δράση επιχορήγησης, θα πρέπει να ελέγχεται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται στην περίπτωση του συνδυασμού με άλλες μορφές ενίσχυσης (ενωσιακής ή εθνικής).
 4. Σε κάθε περίπτωση οι χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου και την προσκόμιση των παραστατικών δαπανών που να υποδεικνύουν τη υλοποίηση και το σκοπό του επενδυτικού σχεδίου, αλλά και να τεκμηριώνουν την τήρηση των όρων του άρ. 21 του ΓΑΚ, εφόσον πρόκειται για δάνεια επενδυτικών σχεδίων που χορηγούνται μέσω ΓΑΚ (Δράση 1.2).

Υποπρόγραμμα 2 (κεφάλαια κίνησης)

 1. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται αφορούν υποχρεώσεις σχετιζόμενες με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλο της επιχείρησης, ως μέρος των δραστηριοτήτων αυτής, όπως για παράδειγμα δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, οι οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί (εξόφληση τιμολογίων) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Γίνονται δεκτά τιμολόγια επί πιστώσει ημερομηνίας έως και 6 μήνες πριν την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης.
 2. Μεταξύ άλλων, επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για αγορά πρώτων υλών, μισθολογικό κόστος, αποθεμάτων, κ.λπ.

Επιπλέον και για τα δύο (2) Υποπρογράμματα ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη ενώ απαγορεύεται η χρηματοδότηση δαπανών για:

 • Πληρωμή τόκων χρέους (δεν ισχύει για τις επιδοτήσεις επιτοκίου που καλύπτει το Ταμείο μερικώς)
 • Αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% στο ποσό συνεισφοράς του Ταμείου που καταβάλλεται στην επιχείρηση
 • Τέλη, φόροι (με εξαίρεση τον ΦΠΑ που είναι επιλέξιμος) και εισφορές
 • Έξοδα δανειακού φακέλου
 • Δαπάνες που χρηματοδοτούν αμιγείς χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες ανάπτυξης ακινήτων, όταν ασκούνται ως δραστηριότητες ενδιάμεσου φορέα χρηματοδότησης, και δεν χρηματοδοτείται η παροχή υπηρεσιών καταναλωτικής πίστης.

Η ενίσχυση που λαμβάνει ο Τελικός Αποδέκτης μέσω της εφαρμογής
στο δάνειο μηδενικού/μειωμένου επιτοκίου ή και του ποσού επιδότησης του επιτοκίου που τυχόν θα λάβει μέσω του Ταμείου Συγχρηματοδότησης παρέχονται με την επιφύλαξη των κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων.

Δράσεις 1.1 και 2.1

Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζεται για τις Δράσεις 1.1 και 2.1 είναι ο Καν. (ΕΕ) 2831/2023 De Minimis, όπως εκάστοτε ισχύει, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis».

Ως ανώτατο ποσό δημόσιας χρηματοδότησης (ενίσχυση ήσσονος σημασίας) που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση (σε επίπεδο «ενιαίας» επιχείρησης), εντός οποιασδήποτε περιόδου τριών (3) ετών (κυλιόμενη βάση), ορίζεται το ποσό των 300.000 ευρώ.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες δεν χορηγούνται για συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες ή δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με άλλες κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφασης που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

Δράση 1.2

Το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζεται για τη Δράση 1.2 είναι ο Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός Καν. (ΕΕ) 651/2014, όπως τροποποιήθηκε και εκάστοτε ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 21. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο προϋποθέσεις καθώς και οι πρόνοιες των κοινών διατάξεων του εν λόγω κανονισμού (Κεφ.Ι, άρθρα 1-9) και δεν θα πρέπει το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοτικά όρια ενίσχυσης και ποσοστά έντασης ενίσχυσης για την αντίστοιχη κατηγορία επένδυσης.

Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης του ποσού ενίσχυσης που έχει καθορισθεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες που απαλλάσσονται βάσει του άρθρου 21, μπορούν να σωρεύονται με οποιεσδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση με προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες. Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να σωρεύονται με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες, μέχρι το υψηλότερο σχετικό όριο συνολικής χρηματοδότησης που καθορίζεται με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης από τον παρόντα ή άλλο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή. Οι ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες που απαλλάσσονται βάσει του ΓΑΚ μπορούν να σωρεύονται με άλλες ενισχύσεις χωρίς προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες οι οποίες χορηγούνται για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους σύμφωνα με το 107 παρ. 3 της Συνθήκης και οι οποίες εγκρίνονται με απόφαση που εκδίδει η Επιτροπή.

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η/12/2029 ή μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.


Υποβολή Αιτήσεων

1

Για να ενταχθείτε στη Δράση πιστοποιηθείτε online μέσω της πλατφόρμας της ΕΑΤ KYC https://kyc.hdb.gr/ και υποβάλλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δηλώνετε την Attica Bank ως Τράπεζα συνεργασίας.

Η Τράπεζα μας θα λάβει την αίτηση σας και απαντά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχετε υποβάλει.

2

Ενημερώνεστε μέσω της πλατφόρμας ΚΥC για τη θετική μας ανταπόκριση (κατ’ αρχήν ενδιαφέρον) και λαμβάνετε τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης αίτησης.

3

Yποβάλλετε την Αίτηση Χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας https://opske.gr/με κωδικούς Taxisnet.

Επιλέγετε εκ νέου την Attica Bank ως Τράπεζα συνεργασίας και συμπληρώνετε τον αριθμό της αίτησης που έχετε λάβει μέσω ΚΥC.

4

Οριστικοποιείτε την αίτησή σας.

Με την οριστικοποίηση η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα και αποστέλλεται μέσω της Πλατφόρμας ηλεκτρονικά στην Attica Bank. Κάθε υποβληθείσα αίτηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό [Κωδικός πράξης έργου] και ημερομηνία υποβολής.

Tο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας-HDB, υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς