Με μια ματιά

Η Δράση αφορά στη χορήγηση εγγυημένων δανείων με ευνοϊκούς όρους προς τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού (τακτής λήξης και ανακυκλούμενης πίστωσης) και δανείων επενδυτικού σκοπού, κατόπιν υποβολής επιχειρηματικού σχεδίου. Παράλληλα, το Ταμείο θα παρέχει επιδότηση επιτοκίου μέχρι ύψους 2% ή 3% (ανάλογα την Περιφέρεια) για τα πρώτα δυο έτη της χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, καθώς και μηδενική προμήθεια εγγύησης.

Η χρηματοδότηση παρέχεται στο πλαίσιο του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ», το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με πόρους που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας διακρίνεται σε δύο υποπρογράμματα/υποταμεία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των επιλέξιμων επιχειρήσεων:

 • Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» (αφορά στις ΜμΕ)
 • Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» (αφορά στις Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις έως 5 χρόνια λειτουργίας).

Tα δάνεια του Υποταμείου «Γενική Επιχειρηματικότητα» θα είναι εγγυημένα από το Ταμείο σε ποσοστό 70%, ενώ τα δάνεια του Υποταμείου «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» θα είναι εγγυημένα από το Ταμείο σε ποσοστό 80%.

Ενημερωτική Μπροσούρα
Βασικά χαρακτηριστικά δανείων “Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ”
Η δράση αναλυτικά

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000) κατανεμημένος ως ακολούθως:

 • Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»: €230εκατ.
 • Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»: €30εκατ.
 • Ποσό ύψους €40εκατ. θα καλύψει την επιδότηση των τόκων και λοιπές αμοιβές.

Τα δάνεια που τελικά θα χορηγηθούν με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος αναμένεται να ανέλθουν:

 • Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» στο ποσό των €1.642,2 εκατ.
 • Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» στο ποσό των €150εκατ.

Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις (Κριτήρια Επιλεξιμότητας) κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και της υπογραφής της δανειακής Σύμβασης και 1ης εκταμίευσης:

 • Λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων απαιτούμενων αδειών λειτουργίας-εφόσον απαιτούνται).
 • Είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό ΜμΕ που αναγράφεται στο Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην πλατφόρμα KYC.
 • Πριν την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄139), ως ισχύει. Σε περίπτωση μη υποχρέωσης εγγραφής στο μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 (Α΄139), ως ισχύει, θα προσκομίζεται σχετική τεκμηρίωση από την επιχείρηση.
 • Δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ ανάλογα με το Υποπρόγραμμα και των αντίστοιχων προϋποθέσεων που ισχύουν ανάλογα με το υποπρόγραμμα (άρθρο 22 και άρθρο 21 παρ. 3 και 18) (δείτε το αρχείο με τους επιλέξιμους ΚΑΔ εδώ).
 • Πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθ. 1 (Κεφάλαιο Ι) του Καν. 651/2014.
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες ή έχουν καθυστερημένη οφειλή μικρότερη των 90 ημερών.
 • Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της KYC της ΕΑΤ, όσο και κατά τον χρόνο εκταμίευσης των δανείων. Επιπλέον, δεν παρουσιάζουν στοιχεία αφερεγγυότητας, σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω της ΚYC της ΕΑΤ, όσο και κατά τον χρόνο εκταμίευσης των δανείων.
 • Είναι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχει αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί.
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4738/2020, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις (σε επίπεδο ενιαίας/δεδομένης επιχείρησης) όπως ορίζονται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Καν. ΕΕ 651/2014 κατά τη στιγμή της πρώτης εκταμίευσης (εφάπαξ ολικής ή τμηματικής).
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ/ΤΕΜΠΜΕ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης ή εφόσον πρόκειται για πρόγραμμα εγγυοδοσίας, δεν έχει καταβληθεί το ποσό οφειλής εγγύησης από πλευράς της ΕΑΤ, ή εφόσον έχει βεβαιωθεί η εν λόγω οφειλή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., αυτή έχει ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, η οποία συνεχίζει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης για τα Κριτήρια ESG στο ESG Tracker της ΕΑΤ, και έχουν υποβάλλει στην Τράπεζα κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης το ESG Tracker Performance Report (σε pdf) , όπου αποτυπώνεται η απόδοση της επιχείρησης στα κριτήρια αυτά. Εναλλακτικά, κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα δύνανται να υποβληθεί επιβεβαίωση για την ολοκληρωμένη υποβολή του ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης στο ESG Tracker (Submission Confirmation σε μορφή pdf ή mail) με την ρητή υποχρέωση υποβολής του ESG Tracker Performance Report έως την υπογραφή της σύμβασης Δανείου. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης μέσω του ESG Tracker δεν αποτελούν κριτήρια επιλεξιμότητας του τελικού αποδέκτη, και δεν επηρεάσουν την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας. Η διαδικασία υποβολής και έκδοσης των αποτελεσμάτων παρέχεται δωρεάν από την HDB.
 • Δεν χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου που περιλαμβάνει ίδια ή παρεμφερή δραστηριότητα που έχει προκύψει από ή υπαχθεί σε μετεγκατάσταση κατά τα τελευταία δύο χρόνια από έδαφος άλλου συμβαλλόμενου μέρους της συμφωνίας ΕΟΧ.

Για το υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα», το οποίο θα λειτουργήσει σε καθεστώς ενίσχυσης βάσει του άρθρου 21 του Καν. 651/2014, οι επιχειρήσεις, πλην των ανωτέρω, θα πρέπει επιπλέον να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Σε περίπτωση δανειοδότησης βάσει της παρ. 18 του άρθρου 21 του Καν. 651/2014, (επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου προς ΜμΕ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου), τότε η ενίσχυση θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του Καν. 2831/2023 για τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, εκτός από τις Εξαιρέσεις Δραστηριοτήτων ως κατωτέρω.
 • Σε περίπτωση δανειοδότησης βάσει της παρ. 3 του άρθρου 21 του Καν. 651/2014, οι μη εισηγμένες ΜμΕ τη στιγμή της χρηματοδότησης θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις της παρ. 3 (α) ή (β) ή (γ) του Καν. 651/2014 (σε επίπεδο «ενιαίας» επιχείρησης):

(α) να μην ασκούν δραστηριότητες σε καμία αγορά   ή

(β) να δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε αγορά για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: i) λιγότερο από 10 έτη μετά την καταχώρησή τους,  ή ii) λιγότερο από 7 έτη μετά την πρώτη εμπορική τους πώληση. Όταν έχει εφαρμοσθεί μία από τις περιόδους επιλεξιμότητας που αναφέρονται στα σημεία (α) και (β) σε μια δεδομένη επιχείρηση (ενιαία), μόνο αυτή η περίοδος μπορεί να εφαρμόζεται και σε κάθε μεταγενέστερη ενίσχυση για χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου προς την ίδια επιχείρηση. Για επιχειρήσεις που έχουν εξαγοράσει άλλη επιχείρηση ή έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, η περίοδος επιλεξιμότητας που εφαρμόζεται περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες της εξαγορασθείσας επιχείρησης ή των συγχωνευθεισών επιχειρήσεων, αντίστοιχα, με εξαίρεση τις εξαγορασθείσες ή συγχωνευθείσες επιχειρήσεις των οποίων ο κύκλος εργασιών αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 10% του κύκλου εργασιών της αποκτώσας επιχείρησης κατά το οικονομικό έτος που προηγείται της εξαγοράς, ή, στην περίπτωση επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, λιγότερο από το 10% του συνδυασμένου κύκλου εργασιών των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων κατά το οικονομικό έτος που προηγείται της συγχώνευσης. Για τις επιχειρήσεις που δεν υπόκειται σε καταχώριση η περίοδος επιλεξιμότητας αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση ξεκινά την οικονομική της δραστηριότητα, ή από στιγμή που καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την οικονομική της δραστηριότητα, όποια από τις δύο χρονικές στιγμές προηγείται.

ή

(γ) χρειάζονται αρχική επένδυση η οποία, βάσει επιχειρηματικού σχεδίου που καταρτίζεται ενόψει μιας νέας οικονομικής δραστηριότητας, είναι υψηλότερη του 50% του μέσου ετήσιου κύκλου εργασιών τους κατά τα προηγούμενα πέντε έτη. Το όριο αυτό περιορίζεται στο 30% όσον αφορά τις ακόλουθες επενδύσεις, οι οποίες θεωρούνται αρχικές επενδύσεις σε νέα οικονομική δραστηριότητα:
– επενδύσεις που βελτιώνουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 2,
– άλλες περιβαλλοντικά βιώσιμες επενδύσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 1) του Καν. (ΕΕ) 2020/852 και
– επενδύσεις που αποσκοπούν στην αύξηση της ικανότητας εξόρυξης, διαχωρισμού, διύλισης, επεξεργασίας ή ανακύκλωσης κρίσιμης πρώτης ύλης που παρατίθεται στο Παράρτημα IV του Καν. 651/2014.

«Αρχική επένδυση: ένα από τα ακόλουθα α) Η επένδυση σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού σε σχέση με τη δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας επιχειρηματικής εγκατάστασης σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σ` αυτή, ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, ή β) Η απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί και η οποία αγοράζεται από επενδυτή που δεν σχετίζεται με τον πωλητή και αποκλείει την απλή εξαγορά των μετοχών μιας επιχείρησης και την επένδυση αντικατάστασης».

Η Εγγύηση μπορεί επίσης να καλύπτει επενδύσεις συνέχειας που πραγματοποιούνται σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, ακόμη και μετά την περίοδο επιλεξιμότητας που αναφέρεται στην παρ. 3 στοιχείο (β) του ΓΑΚ 651/2014, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:

 • δεν γίνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου που αναφέρεται στην παρ. 8 του άρθρου 21 του ΓΑΚ
 • η δυνατότητα επενδύσεων συνέχειας είχε προβλεφθεί στο αρχικό επιχειρηματικό σχέδιο
 • η επιχείρηση που λαμβάνει τις επενδύσεις συνέχεια δεν έχει καταστεί «συνδεδεμένη επιχείρηση», κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 3 του Παραρτήματος Ι του Καν. 651/2014, με άλλη επιχείρηση εκτός από την Τράπεζα ή τον ανεξάρτητο ιδιώτη επενδυτή που παρέχει κεφάλαια χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου στο πλαίσιο του μέτρου, εκτός εάν η νέα οντότητα είναι ΜμΕ.

Για το υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων», το οποίο θα λειτουργήσει σε καθεστώς ενίσχυσης βάσει του άρθρου 22 του Καν. 651/2014, οι επιχειρήσεις, επιπλέον των ανωτέρω κοινών προϋποθέσεων που αφορούν και τα δύο Υποταμεία, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά και τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L187/1 της 26.6.2014, σ. 70), όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Είναι μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο, έως και πέντε έτη μετά την καταχώρησή τους έως και την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης στο ΟΠΣΚΕ, που πληρούν τις κάτωθι σωρευτικές προϋποθέσεις:
 1. δεν έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα άλλης επιχείρησης, εκτός εάν ο κύκλος εργασιών της αναληφθείσας δραστηριότητας αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% του κύκλου εργασιών της επιλέξιμης επιχείρησης κατά το οικονομικό έτος που προηγείται της εξαγοράς
 2. δεν έχουν ακόμη προβεί σε διανομή κερδών
 3. δεν έχουν εξαγοράσει άλλη επιχείρηση ή δεν έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης, εκτός εάν ο κύκλος εργασιών της εξαγορασθείσας επιχείρησης αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% του κύκλου εργασιών της επιλέξιμης επιχείρησης κατά το οικονομικό έτος που προηγείται της εξαγοράς, ή ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης που προέκυψε από τη συγχώνευση υπερβαίνει κατά λιγότερο από 10% τον συνολικό κύκλο εργασιών των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων κατά το οικονομικό έτος που προηγείται της συγχώνευσης.
 • Για τις επιλέξιμες επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καταχώριση, η πενταετής περίοδος επιλεξιμότητας αρχίζει από τη στιγμή που η επιχείρηση ξεκινά την οικονομική της δραστηριότητα ή από τη στιγμή που καθίσταται υπόχρεη καταβολής φόρου για την οικονομική της δραστηριότητα αναλόγως με το ποια από τις δύο χρονικές στιγμές προηγείται.
 • Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο 3) του παραπάνω εδαφίου, οι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέσω συγχώνευσης επιχειρήσεων επιλέξιμων για ενίσχυση δυνάμει του παρόντος άρθρου θεωρούνται επίσης επιλέξιμες επιχειρήσεις, έως και πέντε έτη μετά την ημερομηνία καταχώρισης της παλαιότερης από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις.
 • Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί, ήτοι να διαθέτουν νομική μορφή και ΑΦΜ, ή να έχουν κάνει έναρξη σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στις πλατφόρμες ΚΥC και OΠΣΚΕ.

Επισημαίνεται ότι:

Επιτρέπεται ανά ΑΦΜ η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε ένα (1) Υποταμείο. Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη επιλέξει Υποταμείο, αποκτούν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης σε έτερο Υποταμείο μόνο στην περίπτωση που η αίτησή  τους στο Υποταμείο της αρχικής επιλογής τους απορριφθεί, ή αποσυρθεί κατόπιν σχετικού αιτήματός τους. Επιχειρήσεις ωστόσο που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης σε ένα από τα δύο Υποταμεία κα έχει εγκριθεί η αίτησή τους, έχουν υπογράψει δανειακή σύμβαση και εκταμιεύσει δάνειο, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης σε έτερο Υποταμείο, σε μεταγενέστερο χρόνο για διαφορετικό επενδυτικό σχέδιο ή τροποποίηση/επέκταση του αρχικού επενδυτικού σχεδίου ή για κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού εφόσον δεν έχουν λάβει, υπό την προϋπόθεση ελέγχου των ορίων σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και των ορίων του μέγιστου ύψους δανείου.

 

Δεν είναι Επιλέξιμες οι Επιχειρήσεις, και χρηματοδοτούμενες Δαπάνες, που εξαιρούνται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και ειδικότερα:

Για τα δάνεια που παρέχονται μέσω της παρ. 18 του άρθρου 21 του ΓΑΚ που ορίζει την εφαρμογή και του Κανονισμού De Minimis για τις επιχειρήσεις (Τελικούς Αποδέκτες),  δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις από το Ταμείο που εξαιρεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 2831/2023 De Minimis, ήτοι:

 1. Ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·
 2. Ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εφόσον το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά·
 3. Ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων·
 4. Ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις
 • όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
 1. Ενισχύσεις που χορηγούνται για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής, ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·
 2. Ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών αντί των εισαγόμενων.

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση δραστηριοποιείται σε έναν από τους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία 1), 2), 3) ή 4) και δραστηριοποιείται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους άλλους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρόν κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς ή δραστηριότητες της δεύτερης περίπτωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, με τα κατάλληλα μέσα, όπως τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2831/2023 στους επιλέξιμους τομείς.

Επίσης αποκλείονται:

 1. Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, οι Δημοτικές και Δημόσιες Επιχειρήσεις, οι Δημόσιοι Οργανισμοί.
 2. Τα Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις Προσώπων ή Εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ΜΚΟ κλπ.).
 3. Οι επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.
 4. Οι εξωχώριες επιχειρήσεις ή εταιρείες συμμετοχών σε άλλες εταιρείες ή τα υποκαταστήματα αυτών στην Ελλάδα.
 5. Οι επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα.
 6. Οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας / ή και Καθεστώς Αφερεγγυότητας, ή πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους.
 7. Οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία / ή και πληρούν τις προϋποθέσεις της ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με την συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών τους.
 8. Οι επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές, υπό την έννοια του σημείου 18 του άρθρου 2 του Καν. 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
 9. Ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 εδάφιο 3.α του Kαν. (ΕΕ) 651/2014.
 10. Ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 εδάφιο 3.β του α του Kαν. (ΕΕ) 651/2014.
 11. Ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 • όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.

12. Ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, και συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής, ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.

13. Ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

14. Ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων, που εμπίπτουν στην απόφαση 2010/787/ΕΕ του Συμβουλίου.

15. Επιχειρήσεις που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων του Μέρους Ι του Καν. ΕΕ 651/2014.

Aπαγορευμένοι τομείς

Για όλες τις Δράσεις εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κάτωθι Απαγορευμένους Τομείς:

 1. Δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή εμπορία όπλων και πυρομαχικών, εκρηκτικών, εξοπλισμού ή υποδομών ειδικά σχεδιασμένων για στρατιωτική χρήση, καθώς και εξοπλισμού ή υποδομών που έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων και της ελευθερίας των ανθρώπων (π.χ. φυλακές, κέντρα κράτησης κάθε μορφής) ή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
 2. Δραστηριότητες που προκαλούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες δεν μετριάζονται σε μεγάλο βαθμό ή/και δεν αντισταθμίζονται (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, έργων σε προστατευόμενες περιοχές, κρίσιμους οικοτόπους και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς).
 3. Δραστηριότητες που θεωρούνται ηθικά ή δεοντολογικά αμφιλεγόμενες, όπως για παράδειγμα έρευνα για την κλωνοποίηση ανθρώπων και δοκιμές σε ζώα.
 4. Δραστηριότητες Τεχνολογίας Υγείας που συνδέονται με ανθρώπινη κλωνοποίηση για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς και Γενετικά Μεταλλαγμένους Οργανισμούς /Τρόφιμα.
 5. Δραστηριότητες που θεωρούνται παράνομες και απαγορεύονται από την εθνική νομοθεσία.
 6. Σε δραστηριότητες Πληροφορικής που συνδέονται με διαδικτυακά εγχρήματα τυχερά παιχνίδια, καζίνο και παράνομες δραστηριότητες (πορνογραφία, παράνομη διείσδυση σε ηλεκτρονικά δίκτυα, παράνομη υπεξαίρεση ηλεκτρονικών δεδομένων).
 7. Σε δραστηριότητες στον τομέα του παροπλισμού ή κατασκευής πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
 8. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις, στις οποίες πάνω από το 10% των ετήσιων εσόδων του προέρχεται από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή ή στη διευκόλυνση της χρήσης τυχερών παιχνιδιών και συναφούς εξοπλισμού/στοιχηματισμός και

β) δραστηριότητες που στοχεύουν στην παραγωγή, μεταποίηση, επεξεργασία ή εξειδικευμένη διανομή καπνού, καθώς και δραστηριότητες που διευκολύνουν τη χρήση καπνού (π.χ. “αίθουσες καπνίσματος”).

 1. Σε παράνομες δραστηριότητες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τα Δάνεια που θα ενταχθούν στο εγγυημένο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ  θα πρέπει καθ΄ όλη της διάρκεια ισχύος της δανειακής Σύμβασης να πληρούν σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

 1. Θα συναφθούν και θα εκταμιευθούν εντός τους Περιόδου Διάθεσης (μετά την έναρξη του προγράμματος, εντός των προβλεπόμενων χρονικών προθεσμιών και το αργότερο έως 31.12.2029).

2. Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι:

 • Επενδύσεις σε Ενσώματα ή Άυλα περιουσιακά στοιχεία και
 • Η παροχή κεφαλαίου κίνησης / ανακυκλούμενης πίστωσης για την κάλυψη των αναγκών ταμειακής ρευστότητας της επιχείρησης.

3. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, εκφρασμένες σε ευρώ και οφείλουν να συνάδουν με τους όρους της χρηματοδότησης όπως αυτοί καθορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στην Επιχειρησιακή Συμφωνία, αναφορικά με την πλήρη μετακύλιση του οφέλους της Εγγύησης, όπως αυτό καθορίζεται από την ΕΑΤ (π.χ. μείωση επιτοκίων και απαιτούμενων εξασφαλίσεων), τη μορφή, το ποσό και τη διάρκεια της χρηματοδότησης.

4. Δεν αξιοποιούνται (α) για την αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων και πιστωτικών γραμμών, (β) τη χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών και (γ) τη χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

5. Κατά τη διάρκεια ισχύος της Δανειακής Σύμβασης, οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να υποπέσουν σε παρατυπία ή απάτη, η οποία θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας.

6. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) και να αποδεικνύουν τόσο κατά τον χρόνο της υποβολής του αλλά και κατά την υλοποίησή του, με την προσκόμιση σχετικών παραστατικών τεκμηρίωσης, ότι οι επενδύσεις είναι βιώσιμες, το κεφάλαιο κίνησης και η ανακυκλούμενη πίστωση θα ενισχύει την ταμειακή ρευστότητα της επιχείρησης και ότι η χρηματοδότηση κρίνεται απαραίτητη για τη εξυπηρέτηση του σκοπού της. Η υποβολή του business plan και η προσκόμιση των παραστατικών είναι υποχρεωτική και για τα δάνεια επενδυτικού σκοπού και για τα κεφάλαια κίνησης/ανακυκλούμενης πίστωσης.

7. Τα χορηγούμενα Δάνεια δύναται να συνδυάζονται με άλλες μορφές ενίσχυσης (ενωσιακής ή εθνικής) υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων
 • πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης
 • μπορεί ο συνδυασμός των ενισχύσεων να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της συγκεκριμένης επιλέξιμης δαπάνης, που θα καλύπτεται από το συνολικό ύψος του δανείου και το ύψος της επιδότησης επιτοκίου
 • οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό μέσο (εγγυημένο δάνειο) και
 • τα Δάνεια δεν χρησιμοποιούνται για την προχρηματοδότηση επιχορηγήσεων.

Σε περίπτωση που η ΕΑΤ υποδείξει στην Τράπεζα την αντισυμβατική χρήση χρηματοδότησης από Δάνειο με επαρκή σχετικά στοιχεία, η Τράπεζα υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεση της συγκεκριμένης από το Χαρτοφυλάκιο Εγγυημένων δανείων, Σύμβασης και να ακολουθηθούν οι διαδικασίες ανάκτησης εντόκως του οφέλους της Εγγύησης.

Για τη χρηματοδότηση των πάσης φύσεως δαπανών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και σχετικών παραστατικών δαπανών, προκειμένου να διασφαλισθεί η συσχέτισή τους με το υποβληθέν business plan.

Οι δαπάνες που εξοφλούνται από το Δάνειο κεφαλαίου κίνησης /ανακυκλούμενης πίστωσης αφορούν δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη ή επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης.

Οι επιλέξιμες δαπάνες δεν θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί (εξόφληση τιμολογίων) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.

Ειδικότερα:

 1. Η χρηματοδότηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου θα γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών στην Τράπεζα και τα οποία δεν έχουν εκδοθεί πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο OΠΣΚΕ .
 2. Η χρηματοδότηση των δαπανών ρευστότητας μέσω χορήγησης κεφαλαίου κίνησης και ανακυκλούμενης πίστωσης για δαπάνες που ενισχύουν την ταμειακή ρευστότητα μιας επιχείρησης, θα γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών (τιμολογίων επί πιστώσει) στην Τράπεζα και τα οποία έχουν εκδοθεί έως και 6 μήνες από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ.
 3. Παραστατικά μερικώς εξοφλημένα, πριν την ημερομηνία αίτησης στην πλατφόρμα ΟΠΣΚΕ, δεν είναι αποδεκτά μόνο ως προς το εξοφλημένο μέρος, ενώ το ανεξόφλητο μέρος χρηματοδοτείται.
 4. Παραστατικά που εξοφλούνται εξ ιδίων διαθεσίμων μετά την ημερομηνία αίτησης στην πλατφόρμα ΟΠΣΚΕ και πριν την εκταμίευση, χρηματοδοτούνται και το προϊόν της εκταμίευσης πιστώνεται στο λογαριασμό όψεως της επιχείρησης.
 5. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.
 6. Τα παραστατικά πρέπει να τηρούνται στον δανειακό φάκελο της Τράπεζας.

Επισημαίνεται επίσης ότι:

Οι επενδύσεις χρηματοδότησης (επενδυτικά και κεφάλαια κίνησης) που πραγματοποιούνται στις επιλέξιμες επιχειρήσεις:

 • Βασίζονται σε βιώσιμο business plan που περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με το προϊόν/υπηρεσία, τις πωλήσεις (κύκλος εργασιών) και την εξέλιξη της κερδοφορίας που καθορίζει την εκ των προτέρων χρηματοοικονομική βιωσιμότητα.
 • Δεν θα είχαν πραγματοποιηθεί ή θα είχαν πραγματοποιηθεί σε περιορισμένο βαθμό ή με διαφορετικό τρόπο, χωρίς την ενίσχυση.

Απαγορεύεται η χρηματοδότηση δαπανών για:

 • Πληρωμή τόκων χρέους (εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης)
 • Αγορά γης για ποσό που υπερβαίνει το 10% στο ποσό του υποκείμενου δανείου.
 • Η χρηματοδότηση των δαπανών που αναφέρονται στην ενότητα των Μη επιλέξιμων Δραστηριοτήτων, Μη Επιλέξιμων Δαπανών και Απαγορευμένων Τομέων.

Το ύψος της κρατικής ενίσχυσης συνίσταται στο ΑΙΕ (λόγω μηδενικής προμήθειας εγγύησης) συν αθροιζόμενο με το ποσό των επιδοτούμενων τόκων (σε όρους παρούσας αξίας).

Το Ταμείο θα λειτουργήσει με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ Καν. ΕΕ 651/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα βάσει των άρθρων 21 (παρ. 3 και παρ. 18 η οποία ορίζει και την εφαρμογή του Κανονισμού De Minimis) και 22.

Σημειώνεται ότι κατά περίπτωση:

Α) Για τα δάνεια που θα χορηγηθούν στους Τελικούς Αποδέκτες (επιχειρήσεις)  βάσει του άρθρου 21 παρ. 18 του ΓΑΚ (Καν. ΕΕ 651/2014), θα εφαρμόζονται παράλληλα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και οι διατάξεις του Καν. (EE) 2831/2023 (De Minimis), όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (το συνολικό σωρευτικό ΑΙΕ του Τελικού Αποδέκτη σε επίπεδο «ενιαίας» επιχείρησης δεν υπερβαίνει το ποσό των €300.000-, για οποιαδήποτε περίοδο τριών (3) ετών (κυλιόμενη βάση).

Β) Για τα δάνεια που θα χορηγηθούν στους Τελικούς Αποδέκτες (επιχειρήσεις)  βάσει του άρθρου 21 παρ. 3 και του άρθρου 22 του ΓΑΚ (Καν. ΕΕ 651/2014), θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το εκάστοτε ΑΙΕ του δανείου αθροιζόμενο με τυχόν άλλες ενισχύσεις που δίνονται στο πλαίσιο του Καν. 651/2014 για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, δε υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοτικά όρια ενίσχυσης για την αντίστοιχη κατηγορία επένδυσης. 

Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 31η/12/2029 ή μέχρι εξαντλήσεως των κονδυλίων.


Υποβολή Αιτήσεων

1

Για να ενταχθείτε στη Δράση, πιστοποιηθείτε online μέσω της πλατφόρμας της ΕΑΤ KYC https://kyc.hdb.gr/ και υποβάλλετε αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δηλώνετε την Attica Bank ως Τράπεζα συνεργασίας.

Η Τράπεζα μας θα λάβει την αίτηση σας και απαντά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που έχετε υποβάλει.

2

Ενημερώνεστε μέσω της πλατφόρμας ΚΥC για τη θετική μας ανταπόκριση (κατ’ αρχήν ενδιαφέρον) και λαμβάνετε τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης αίτησης.

3

Yποβάλλετε την Αίτηση Χρηματοδότησης μέσω της Πλατφόρμας https://opske.gr/ με κωδικούς Taxisnet.

Επιλέγετε εκ νέου την Attica Bank ως Τράπεζα συνεργασίας και συμπληρώνετε τον αριθμό της αίτησης που έχετε λάβει μέσω ΚΥC.

4

Οριστικοποιείτε την αίτησή σας.

Με την οριστικοποίηση η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα και αποστέλλεται μέσω της Πλατφόρμας ηλεκτρονικά στην Attica Bank. Κάθε υποβληθείσα αίτηση λαμβάνει μοναδικό αριθμό [Κωδικός πράξης έργου] και ημερομηνία υποβολής.

Tο Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ), υπό τη διαχείριση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς