Ο Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμό λογαριασμός Attica Business Cash είναι ιδανικός για να εξασφαλίσετε την απαραίτητη ρευστότητα στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της επιχείρησής σας αλλά και για πιο σύνθετες ανάγκες όπως εισαγωγές, προεξόφληση τιμολογίων, πιστοποιήσεων ή επιταγών πελατών.

Με μια γρήγορη ματιά

1

Επιτόκιο
Κυμαινόμενο επιτόκιο, 3Μ Euribor πλέον περιθωρίου (spread) από 3,50% έως 8% (πλέον Εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,60%).
Το επιτόκιο εξαρτάται από την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη.

2

Διάρκεια
Αόριστη με ετήσια ανανέωση.

3

Τύπος Χρηματοδότησης
Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός με αόριστη διάρκεια και ετήσια ανανέωση.

4

Ύψος Χρηματοδότησης
Από €5.000

5

Εξασφαλίσεις
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Πιστοδοτήσεων (ενδεικτικά: προσημειώσεις ακινήτων, μεταχρονολογημένες επιταγές πελατείας, ενεχυριασμένα τιμολόγια, μετρητό κάλυμμα, κ.τ.λ.).

6

Εκτοκισμός
Τριμηνιαίος.

7

Έξοδα Δανείου
Από € 400 / ετήσια έξοδα ανανέωσης ορίου πιστοδότησης.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα

Ο Ανοιχτός Αλληλόχρεος Λογαριασμός Attica Business Cash, σας εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών της επιχείρησής σας ενώ ενδεικτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και για:

  • Τη χρηματοδότηση  έναντι εισαγωγών,
  • Για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών,
  • Για την προεξόφληση τιμολογίων, πιστοποιήσεων ή επιταγών πελατείας σας,

με κύριο χαρακτηριστικό τη δυνατότητα επαναχορήγησης του εκάστοτε εξοφλούμενου κεφαλαίου εντός της διάρκειας ισχύος του ορίου.


Ενημερωθείτε

Βρήκατε αυτό που ψάχνατε;

Απαντώντας στην ερώτηση μας δίνετε τη δυνατότητα να γίνουμε ακόμη καλύτεροι
Ναι, ευχαριστώ
Όχι ακριβώς