Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις - Άλλες Υπηρεσίες

Πάντα δίπλα στην επιχείρησή σας

Leasing / Factoring

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα Leasing και Factoring, τα οποία προσφέρονται μέσω των καταστημάτων του δικτύου της Attica Bank.

Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση)

Το Leasing (Χρηματοδοτική Μίσθωση) είναι ένας σύγχρονος τρόπος χρηματοδότησης, που επιτρέπει σε μια επιχείρηση ή σε έναν ελεύθερο επαγγελματία να αποκτήσει τη χρήση (και τελικά την κυριότητα) κινητών και ακινήτων επενδυτικών αγαθών.

Ο επενδυτής υποδεικνύει στην εταιρεία Leasing το επενδυτικό αγαθό της επιλογής του. Η εταιρεία leasing αγοράζει τον εξοπλισμό από τον προμηθευτή και το εκμισθώνει για συγκεκριμένη διάρκεια (τουλάχιστον 3 χρόνια για κινητό και 10 για ακίνητο εξοπλισμό) στον επενδυτή που της πληρώνει μισθώματα σε τακτά διαστήματα. Στη λήξη της χρονικής περιόδου ο μισθωτής μπορεί να αγοράσει τον εξοπλισμό αντί προσυμφωνημένου τιμήματος.

Χρηματοδοτούμενος εξοπλισμός

Κάθε πάγιος εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για τον επαγγελματικό σκοπό της επιχείρησης. Συγκεκριμένα:

 • Μηχανήματα παραγωγής, έργου ή γραφείου
 • Ιατρικά και διαγνωστικά μηχανήματα
 • Οχήματα και αυτοκίνητα κάθε είδους
 • Εξοπλισμός γραφείου, ξενοδοχείων, εκπαίδευσης, μηχανολογικός εξοπλισμός εργοστασίων, αποθηκών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές
 • Κτίρια για επιχειρηματική/επαγγελματική δραστηριότητα
 • Αεροσκάφη κάθε είδους ή οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό αγαθό

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

 •  
  Χρηματοδότηση

  μέχρι και του 100% της αξίας του παγίου και του ΦΠΑ.

 •  
  Ρευστότητα

  Δημιουργία άμεσης ρευστότητας για αποδοτικότερη τοποθέτηση.

 •  
  Χρήση

  Άμεση χρήση του παγίου με την καταβολή ενός ενοικίου.

 •  
  Φορολόγηση

  Επίσπευση φορολογικών εκπτώσεων, ανάλογα με το πρόγραμμα αποπληρωμής, με αντίστοιχη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους.

 •  
  Όροι Μίσθωσης

  Ανταγωνιστικούς όρους μίσθωσης.

 •  
  Ευελιξία

  Στους όρους της σύμβασης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

 •  
  Ασφάλεια

  Προστασία από τεχνολογική απαξίωση.

 •  
  Άλλα Χαρακτηριστικά

  Ταχύτητα και ευελιξία στην υλοποίηση της επένδυσης.

  Δυνατότητα χρηματοδότησης των εξόδων μεταβίβασης των ακινήτων

  Βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού

Με τις ολοκληρωμένες λύσεις Leasing που προσφέρουμε, η επιχείρησή σας αποκτά ευέλικτα εργαλεία χρηματοδότησης και επιτυγχάνει μείωση του κόστους, βελτίωση των χρηματικών της ροών και αύξηση των πωλήσεων της.

Σημειώνουμε ότι η χρηματοδότηση των αναγκών της επιχείρησης σας μέσω leasing είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα για εσάς, διότι:

Εμείς θα αγοράσουμε το επενδυτικό αγαθό της δικής σας επιλογής, θα σας το νοικιάσουμε για διάρκεια που θα συμφωνήσουμε μαζί, θα πληρώνετε ενοίκια κάθε μήνα ή τρίμηνο, θα το χρησιμοποιείτε σαν ιδιοκτήτης, θα αφαιρείτε ΟΛΑ τα ενοίκια από το εισόδημα που δηλώνετε στην Εφορία και στο τέλος θα το αγοράσετε από εμάς με € 1.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank καθώς και στην Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Εργασιών Bancassurance – Leasing & Factoring στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Εγχώριο Factoring

Αφορά επιχειρήσεις που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες με πίστωση στην εγχώρια αγορά και έχουν συνήθως πελάτες με τους οποίους συνεργάζονται σε μόνιμή βάση.

Τι είναι;

Το Factoring είναι ένα ευέλικτο χρηματοοικονομικό προϊόν στην εγχώρια αγορά, που δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση σας να εκχωρήσει τις απαιτήσεις της μαζί με το λειτουργικό κόστος που τις συνοδεύει (εισπράξεις) στην Τράπεζα μας, η οποία αναλαμβάνει τη διαχείρισή τους. Επιπλέον, η Τράπεζα χρηματοδοτεί τις απαιτήσεις αυτές, αξιολογεί σε συνεχή βάση τη φερεγγυότητα των χρεωστών σας και παρέχει ασφάλιση του πιστωτικού κινδύνου σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής τους.

Συγκεκριμένα το Factoring μπορεί να περιλαμβάνει μέρος ή και το σύνολο των πιο πάνω υπηρεσιών και μπορεί να προσαρμόζεται στις δικές σας επιχειρηματικές ανάγκες.

Αναλαμβάνουμε τους ακόλουθους τύπους Factoring:

Εγχώριο Factoring με Δικαίωμα Αναγωγής

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και είσπραξη των τιμολογίων σας, ενώ ταυτόχρονα σας χρηματοδοτούμε, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Στην πορεία της σχέσης μας αξιολογούμε την πιστοληπτική ικανότητα των υφιστάμενων και των νέων πελατών σας και παράλληλα σας ενημερώνουμε έγκαιρα για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Εγχώριο Factoring Χωρίς Δικαίωμα Αναγωγής

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και είσπραξη των τιμολογίων σας, ενώ ταυτόχρονα σας χρηματοδοτούμε και σας εξασφαλίζουμε από ενδεχόμενη αδυναμία πληρωμής των οφειλετών σας. Σας απαλλάσσουμε από την χρονοβόρα διαδικασία της διαχείρισης και της είσπραξης και δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ασφαλή ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Προεξόφληση Τιμολογίων υπό Ειδικούς Όρους και Προϋποθέσεις

Διαχειριζόμαστε τα τιμολόγια σας και σας χρηματοδοτούμε, ωστόσο οι εισπράξεις πραγματοποιούνται από την επιχείρησή σας, η οποία λειτουργεί ως Αντιπρόσωπός μας. Συγκεκριμένα αναλαμβάνετε την είσπραξη των αξιογράφων (ή μετρητών) και τα αποδίδετε άμεσα στην Τράπεζα. Έτσι διατηρείτε εσείς την επαφή και επικοινωνία με τους πελάτες σας και ταυτόχρονα εξασφαλίζετε την απαραίτητη ρευστότητα για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. Η σχέση με την Τράπεζα μπορεί είτε να γνωστοποιηθεί στους πελάτες σας (Agency factoring), είτε όχι (Εμπιστευτικό factoring). Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου.

Εγχώριο Factoring Μόνο για Διαχείριση Απαιτήσεων

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και είσπραξη των τιμολογίων σας, απελευθερώνοντας σας από την χρονοβόρα διαδικασία των εισπράξεων και της λογιστικής τους παρακολούθησης, βοηθώντας σας να επικεντρωθείτε στις πωλήσεις σας.

Ροή Εργασιών

Στις περιπτώσεις εγχωρίου Factoring η διαδικασία που συνήθως ακολουθείται είναι η εξής:

Με την πώληση των προϊόντων/υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας σας (Α) και των πελατών σας (Β), την έκδοση τιμολογίου και την παραλαβή των προϊόντων (1) (και με την προϋπόθεση ότι η Τράπεζα μας έχει εξετάσει τη φερεγγυότητα των πελατών σας και έχει συμφωνήσει για την εκχώρηση των συγκεκριμένων τιμολογίων), μας αποστέλλετε τα αντίγραφα των τιμολογίων (2) και μας ενημερώνετε για τυχόν ιδιαίτερες συμφωνίες πληρωμής. Κατόπιν ενημερώνονται και οι πελάτες σας (Β) για την εκχώρηση των τιμολογίων στην.Attica Bank. Η Τράπεζα μας μετά τον έλεγχο των τυπικών στοιχείων επί των τιμολογίων, χρηματοδοτεί την αξία των τιμολογίων (3) στο προσυμφωνημένο ποσοστό και αναλαμβάνει τη διαχείριση και την είσπραξη των συγκεκριμένων απαιτήσεων. Με το πέρας της περιόδου πίστωσης και την είσπραξη των απαιτήσεων από εμάς (4) γίνεται η τελική εκκαθάριση (5). Κατά την επανάληψη και εξέλιξη της παραπάνω διαδικασίας παρακολουθούμε την ροή των συναλλαγών και τις εξελίξεις στον συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοποίησης και σας ενημερώνουμε άμεσα για την φερεγγυότητα των πελατών/χρεωστών σας ή για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα προκύψει.

Πλεονεκτήματα

 • Εξασφάλιση και ενίσχυση ρευστότητας σε συνεχή βάση, ανάλογα με τις πωλήσεις σας.
 • Αποτελεσματική διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων σας.
 • Μείωση λειτουργικού κόστους διαχείρισης και είσπραξης των απαιτήσεων σας.
 • Βελτίωση των όρων πωλήσεων και της ανταγωνιστικότητας.
 • Άμεση εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών.
 • Συνεχής προληπτικός έλεγχος πιστωτικού κινδύνου.
 • Δημιουργία ασφαλών συνθηκών ανάπτυξης για την επιχείρηση σας (Kάλυψη πιστωτικού κινδύνου).
 • Βελτίωση της εικόνας του ισολογισμού, στις περιπτώσεις factoring χωρίς αναγωγή.

Για αναλυτικές πληροφορίες

για τους λεπτομερείς όρους διάθεσης του παραπάνω προϊόντος, απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων της Attica Bank καθώς και στην Υποδιεύθυνση Υποστήριξης Εργασιών Bancassurance – Leasing & Factoring στο τηλέφωνο 210-366 9000.

Δημοφιλή για Επιχειρήσεις