Η Attica Bank είναι δίπλα σας για να εξασφαλίσετε σημαντικούς πόρους από το ΤΑΑ που θα συμβάλλουν στην αύξηση των εξαγωγών σας ή στον εκσυγχρονισμό της τουριστικής σας δραστηριότητας.

Τα έργα εξωστρέφειας αφορούν σε δύο (2) κατηγορίες επενδύσεων:

Εξαγωγές

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη εναλλακτικά:

 • Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.
 • Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

Η ποσόστωση του δανείου ΤΑΑ καθορίζεται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού ΕΣ, βάσει του ποσοστού της εξαγωγικής δραστηριότητας (υφιστάμενης ή προβλεπόμενης), ως ακολούθως:

Τουρισμός

Στον πυλώνα αυτό περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού. Οι τουριστικές επενδύσεις αφορούν τουριστικά καταλύματα, σύνθετα τουριστικά καταλύματα και συγκροτήματα τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.
Η ποσόστωση του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

Ενδεικτικές ιδιωτικές επενδύσεις και επιλέξιμες δαπάνες

 • Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
 • Κατασκευή νέων υποδομών
 • Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών
 • Αναβάθμιση αποθηκευτικών υποδομών
 • Ενίσχυση προσφερόμενων υπηρεσιών
 • Ανακαίνιση ξενοδοχειακών μονάδων – Ανέγερση Επέκταση

 • Αγορά εξοπλισμού και οχημάτων
 • Κάλυψη κατασκευαστικού κόστους
 • Έξοδα προώθησης και διαφήμισης


Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU».