Η Attica Bank είναι δίπλα σας για να εξασφαλίσετε σημαντικούς πόρους από το ΤΑΑ που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της καινοτόμου δράσης της επιχείρησής σας.

Τα έργα του πυλώνα αυτού εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες επενδύσεων, με βάση δείκτες:

 • Καινοτομίας
 • Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D)

Θα πρέπει να πληρείται η επιλεξιμότητα τουλάχιστον ενός δείκτη καινοτομίας ή/και έρευνας και ανάπτυξης και ταυτόχρονα ο προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας ή/και έρευνας και ανάπτυξης πρέπει να διαμορφώνεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει από 30% έως 50% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε δαπάνες καινοτομίας, έρευνας & ανάπτυξης και είναι επιλέξιμες.


Το επενδυτικό σχέδιο (ΕΣ) αξιολογείται ως προς τις επενδύσεις καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης μέσω των κάτωθι δεικτών.

Επιλέξιμες επενδύσεις σε Καινοτομία, R&D

 • Χρηματοδότηση διδακτορικών ερευνητών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM)
 • Ποσοστό νέων θέσεων εργασίας STEM ως προς το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί το επενδυτικό σχέδιο
 • Δημιουργία νέου προϊόντος / υπηρεσίας
 • Δαπάνες κατοχύρωσης εμπορικού σήματος, σχεδιασμού
 • Ποσοστό πωλήσεων προϊόντων στο εξωτερικό από το επενδυτικό σχέδιο στις κατηγορίες ΚΑΔ 21, 26, 27, 28, 29 και 30
 • Ποσοστό πωλήσεων υπηρεσιών στο εξωτερικό από το επενδυτικό σχέδιο στις κατηγορίες ΚΑΔ 58.2, 62, 63, 71.2 και 72

 • Συσχέτιση με θεματικές ενότητες του Horizon Europe (γεωργία, δασοκομία, κ.ά.) ή στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης RIS3 (αγροδιατροφή, τεχνολογίες πληροφορικής κ.α)
 • Διεξαγωγή συστηματικής έρευνας ή και της πειραματικής ανάπτυξης
 • Δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών / μεθόδων παραγωγής ή τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλη χώρα ΟΟΣΑ
 • Πρόβλεψη δαπανών κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας

Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια έρευνας και ανάπτυξης ενδεικτικά αφορούν:

 • Συστηματική πειραματική ανάπτυξη π.χ. υγεία και φάρμακα
 • Βιομηχανική έρευνα
 • Διεξαγωγή της έρευνας από έμπειρη ερευνητική ομάδα με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου
 • Δαπάνες R&D και κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας

 • Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής γραμμής
 • Αγορά μηχανημάτων
 • Έξοδα ερευνητικής ομάδας


Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU».