Η Attica Bank είναι δίπλα σας για να εξασφαλίσετε σημαντικούς πόρους από το ΤΑΑ που θα συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση της επιχείρησής σας.

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, δηλαδή εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες «πράσινων επενδύσεων», πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει από 30% έως 50% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε δαπάνες πράσινης μετάβασης και είναι επιλέξιμες.

Ποσοστώσεις Δανείου ΤΑΑ

Επιλέξιμες “πράσινες” επενδύσεις

Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων & μεταφορών – ΤΠΕ
Αφορούν δαπάνες ψηφιοποίησης των μεταφορών και άλλων ειδών ΤΠΕ (τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας) που στοχεύουν στην μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και τεχνολογίες, υπηρεσίες και εφαρμογές σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης.

Συμβολή στις πράσινες δεξιότητες και πράσινη οικονομία
Αφορούν δαπάνες που συμβάλουν στις πράσινες δεξιότητες και στην πράσινη οικονομία.

Προστασία και αποκατάσταση της φύσης και της βιοποικιλότητας
Αφορούν δαπάνες για την προστασία της φύσης της βιοποικιλότητας, τη φυσική κληρονομιά και φυσικούς πόρους, τις πράσινες και γαλάζιες υποδομές και την αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000.

Έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης – υποστηρικτικά μέτρα
Αφορούν δαπάνες σχετικά με:
α) έργα ενεργειακής απόδοσης και υποστηρικτικά μέτρα
β) κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων
γ) δαπάνες σχετικά τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη με χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Ανακαινίσεις για ενεργειακή απόδοση ή για μέτρα ενεργειακής απόδοσης
Αφορούν δαπάνες ανακαίνισης του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση/επίτευξη ενεργειακής απόδοσης.

Διαχείριση αποβλήτων & χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτη ύλη
Αφορούν δαπάνες σχετικά με:
α) χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών που συμμορφώνονται με τα κριτήρια απόδοσης
β) ενέργειες συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης
γ) διαχείριση οικιακών, επαγγελματικών ή βιομηχανικών αποβλήτων
δ) μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων που εστιάζουν στην κυκλική οικονομία
ε) αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένου εδάφους.

Υποστήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής & αποδοτικής χρήσης των πόρων
Αφορούν δαπάνες σχετικά με:
α) έργα και υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος που συμβάλλουν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή
β) μέτρα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων για πλημμύρες, πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές (θύελλες, ξηρασία)
γ) μέτρα παρακολούθησης και μέτρησης της ποιότητας του αέρα και μέτρα μείωσης του θορύβου
δ) διαχείριση υδάτων και υδάτινων πόρων σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης
ε) υποδομές για καθαρές αστικές μεταφορές
στ) αναβάθμιση σιδηροδρόμων/ηλεκτρικών, μηδενικών εκπομπών
ζ) θαλάσσιους λιμένες και εσωτερικές πλωτές οδούς (με εξαίρεση ορισμένες περιπτώσεις, όπως εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη μεταφορά ορυκτών καυσίμων)
η) υποδομές εναλλακτικών καυσίμων και ποδηλασίας, κλπ.

Συμβολή στην απασχόληση
Αφορούν δαπάνες σχετικά με την βελτίωση των δεικτών απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας πράσινων θέσεων εργασίας που συνδέονται με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Έξυπνα ενεργειακά συστήματα & συστήματα αποθήκευσης – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Αφορούν δαπάνες σχετικά με:
α) έξυπνα ενεργειακά συστήματα και σχετικά συστήματα αποθήκευσης
β) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από (i) αιολικές πηγές, (ii) ηλιακές πηγές, (iii) βιομάζα, (iv) άλλες πηγές (π.χ. γεωθερμική, θαλάσσια ενέργεια),
γ) αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης με καύση άνθρακα από συστήματα θέρμανσης με φυσικό αέριο για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
δ) διανομή και μεταφορά φυσικού αερίου που αντικαθιστά τον άνθρακα


Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU».