Η Attica Bank είναι δίπλα σας για να εξασφαλίσετε σημαντικούς πόρους από το ΤΑΑ που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησής σας.

Ο προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, δηλαδή εμπίπτουν στις επιλέξιμες κατηγορίες «πράσινων επενδύσεων», πρέπει να διαμορφώνεται τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει από 30% έως 50% επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, ανάλογα με το ύψος του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε δαπάνες ψηφιακού μετασχηματισμού και είναι επιλέξιμες.

Ποσοστώσεις Δανείου ΤΑΑ

Τα έργα Ψηφιακού Μετασχηματισμού πρέπει να εμπίπτουν στις κάτωθι πέντε (5) κατηγορίες και αξιολογούνται μέσω δεικτών.

Επιλέξιμες «ψηφιακές» επενδύσεις

Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων προς βελτίωση της ηλεκτρονικής τους δραστηριότητας και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού

Αφορούν δαπάνες σχετικά με:

 • ανάπτυξη ηλεκτρονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και ηλεκτρονικού εμπορίου
 • αξιοποίηση διαδικτυακών συστημάτων προβολής και διαφήμισης (έξοδα για διαφήμιση και προωθητικές ενέργειες στο διαδίκτυο)
 • δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών και διαδικασιών
 • υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠ με στόχο την ψηφιακή ένταξη και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
 • διασφάλιση ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού
 • παραγωγή και διανομή ψηφιακού περιεχομένου
 • ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών για αυτοματοποίηση της παραγωγής (π.χ. ρομποτική, 3D printing, Artificial Intelligence, κλπ)
 • υπολογιστικές ικανότητες υψηλών επιδόσεων (υπηρεσίες Cloud, κατασκευή ή/και χρήση data center για αποθήκευση δεδομένων τύπου big data)
 • κβαντικές υπολογιστικές ικανότητες/ικανότητες κβαντικής επικοινωνίας και
 • προμήθεια, παραμετροποίηση και εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων

Επενδύσεις σε τεχνολογίες, δεξιότητες, υποδομές και λύσεις που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση

Αφορούν δαπάνες σχετικά με:

 • χρήση φορητών συσκευών για κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο
 • αξιοποίηση διαδικτυακών συστημάτων μέσων προβολής
 • κατασκευή/χρήση data center
 • αγορά και παραμετροποίηση/χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ERP, MRP, DFRP, BPM, DMS, HRMS, Performance Asset Management κλπ.
 • κάλυψη δικτύου 5G, κινητή συνδεσιμότητα δεδομένων με ευρεία εδαφική κάλυψη και ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας

Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (επιχειρήσεων, ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών) σε ψηφιακές δραστηριότητες

Αφορούν δαπάνες σχετικά με:

 • Συμμετοχή στο επενδυτικό σχέδιο
  – μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας
  – επιχειρηματιών του διαδικτύου και νεοσύστατων επιχειρήσεων στον τομέα των ΤΠΕ, Β2Β
 • Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει εκτίμηση των προσδοκόμενων αποτελεσμάτων και των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων (πχ απασχόληση νέων), β2) σχέδιο ανάπτυξης και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων

Βελτίωση της καινοτομίας των επιχειρήσεων με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών (κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, δαπάνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο)

Αφορούν δαπάνες σχετικά με:

 • παροχή υποστήριξης (π.χ. business coaching) σε νεοφυείς επιχειρήσεις (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ηλεκτρονική επιχειρηματική δραστηριότητα)
 • εκτίμηση σχετικά με την συμβολή στο οικοσύστημα καινοτομίας μέσα από τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών ή στην αύξηση εσόδων για το ελληνικό δημόσιο, ή στην δημιουργία διείσδυση σε νέες αγορές, ή στην βελτίωση ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, ή στην βελτίωση της αειφορίας των επιχειρήσεων, ή στην κοινωνική ευημερία (π.χ. θέσεις απασχόλησης, αριστεία)

Εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών συστημάτων/υποδομών και ψηφιακή εκπαίδευση του προσωπικού

Αφορούν δαπάνες σχετικά με:

 • προμήθεια χρήση συστημάτων/υποδομών (π.χ. ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων, τηλεργασία, ψηφιακό γραφείο, κυβερνοασφάλεια, e-commerce)
 • διαδικτυακά μέσα προβολής (π.χ. διαφήμιση σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης)
 • παροχή/πώληση προϊόντων με υποστήριξη ψηφιακών μέσων
 • ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων
 • οργανωτική καινοτομία και καινοτομία marketing
 • διασφάλιση ψηφιακής αλυσίδας
 • αναδυόμενες και προηγμένες τεχνολογίες
 • ψηφιακά εργαλεία για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας του πελάτη (π.χ. CRM, ERP, BPM)
 • πλατφόρμες σχετικές με την κανονιστική συμμόρφωση (GDPR, Whistleblowing κ.α.)
 • ψηφιακή εκπαίδευση προσωπικού


Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU».