Γενικοί όροι συναλλαγών
Χρονικό Όριο Λήξης Εργασιών (Cut-off time)