Αντικείμενο της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μη συμμόρφωσης της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της προς το εκάστοτε ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση μηχανισμών αναγνώρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των σχετικών κινδύνων. Επιπλέον, στο αντικείμενό της εμπίπτει η παρακολούθηση της τήρησης των αρχών και πρακτικών επί τη βάσει των οποίων οργανώνεται, λειτουργεί και διοικείται η Τράπεζα, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με την Τράπεζα.

Η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης συγκροτήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων του εποπτικού πλαισίου ΒΑΣΙΛΕΙΑ, (όπως εκάστοτε ισχύει) και των διατάξεων της ΠΔΤΕ 2577/2006, και είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του κινδύνου από την μη συμμόρφωση της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου με τα όσα ορίζονται από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπάγεται οργανογραμματικά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συντάσσει αναφορές προς την Επιτροπή Ελέγχου και το Δ.Σ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της και υπόκειται στον έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου ως προς την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της. Ως διοικητικά ανεξάρτητη μονάδα, έχει δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και διευθύνεται από επιλεγμένο πρόσωπο (Head of Compliance) με επαρκείς γνώσεις των τραπεζικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.


Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης

H πρόληψη και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μη συμμόρφωσης της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου της προς το εκάστοτε νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, με τη θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών και την υιοθέτηση μηχανισμών αναγνώρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των σχετικών κινδύνων.

Στο αντικείμενό της περιλαμβάνεται επίσης η υποδοχή, εξέταση και διευθέτηση των παραπόνων και καταγγελιών πελατών και συναλλασσόμενων προς την Τράπεζα, μεριμνώντας για τη δίκαιη και αντικειμενική διερεύνηση, καθώς και για την έγκαιρη και έγγραφη απάντησή τους με βάση στοιχεία και απόψεις που λαμβάνει και αντλεί από τις εκάστοτε αρμόδιες Μονάδες ή Υπηρεσίες. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

 • Ελέγχει τη συμμόρφωση της Τράπεζας και του Ομίλου της Attica Bank με το εκάστοτε ισχύον νομοκανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Προς τούτο είναι υπεύθυνη να ελέγχει τη συμμόρφωση των οργανωτικών μονάδων της Τράπεζας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ως άνω πλαίσιο, καθώς και από την Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου που έχει θεσπίσει η Τράπεζα, και δομεί κατάλληλο περιβάλλον για τον έγκαιρο εντοπισμό, αποτροπή, διερεύνηση και αναφορά παρόμοιων προσπαθειών.
 • Εισηγείται προς τη Διοίκηση, μέσω της Διεύθυνσης, για θέματα που αφορούν στη χάραξη και την υλοποίηση της πολιτικής της Τράπεζας και του Ομίλου της στο πεδίο της κανονιστικής συμμόρφωσης, λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο για την εταιρική διακυβέρνηση και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Υποβάλει ετήσια αναφορά για θέματα συμμόρφωσης, ως προς το θεσμικό πλαίσιο, στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Τηρεί πλήρες αρχείο με τις outsourcing συμβάσεις και υποβάλλει στην ΤτΕ σύμφωνα και με την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Outsourcing Attica Bank και το κανονιστικό πλαίσιο (ΠΔ/ΤΕ 2597/2007 και Απόφαση 2/452/1‐11‐2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς), τριμηνιαίες αναφορές (σε ενοποιημένη βάση) των εν ισχύ συμβάσεων και τον κατάλογο παροχών outsourcing Υπηρεσιών.
 • Φροντίζει, με κατάλληλες διαδικασίες, να τηρούνται οι προθεσμίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το ισχύον ρυθμιστικό νομοκανονιστικό πλαίσιο και παρέχει σχετική διαβεβαίωση προς το Δ.Σ..
 • Φροντίζει για την πλήρη συνεργασία των εκάστοτε ελεγχόμενων Μονάδων με τους εξουσιοδοτημένους από τις Εποπτικές Αρχές και συνεργάζεται και το ίδιο όταν απαιτείται.
 • Θεσπίζει και εφαρμόζει κατάλληλες διαδικασίες και συνδράμει τη Διεύθυνση, στην εκπόνηση ετήσιου προγράμματος με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου προς το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό νομοκανονιστικό πλαίσιο, το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, καθώς και στη σύνταξη Έκθεσης απολογιστικής δραστηριότητας για το προηγούμενο έτος, η οποία υποβάλλεται στη Διοίκηση και στο Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού εξαμήνου.
 • Παρακολουθεί, μέσω benchmarks, τη συμμόρφωση των επιμέρους Μονάδων της Τράπεζας και του Ομίλου με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες των Ρυθμιστικών Αρχών, καθώς και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, Κώδικες και Πολιτικές της Τράπεζας και των Εταιριών του Ομίλου.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη και διαρκή ενημέρωση των εργαζόμενων στην Τράπεζα και τον Όμιλο για τις εξελίξεις στο σχετικό με τις αρμοδιότητές τους ρυθμιστικό νομοκανονιστικό πλαίσιο, με τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Αναθεωρεί το Εγχειρίδιο Συμμόρφωσης (Compliance Manual) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης.

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει μεταξύ άλλων τις εξής πολιτικές:

 • Πολιτική διαχείρισης παραπόνων πελατών
 • Πολιτική για την Πρόληψη της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και τη Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας»
 • Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Πολιτική για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα