Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον τίτλο, την τρέχουσα σύνθεση και γενικές πληροφορίες για το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών του Δ.Σ.

Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Η Ε.Ε. απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας, δύο εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Για να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου, πατήστε εδώ.

Τα Μέλη της Ε.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των Μετόχων. H θητεία των μελών της Ε.Ε. είναι τριετής. Η ανανέωση της θητείας ή η τροποποίηση της σύνθεσης της Ε.Ε. γίνεται πάντοτε με απόφαση της Γ.Σ. της Τράπεζας. Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους της Ε.Ε., η συμπλήρωση της κενής θέσης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, η οποία υποβάλλεται στην επόμενη Γ.Σ. των μετόχων προς έγκριση. Η Γ.Σ. ορίζει επίσης τον Πρόεδρο της Ε.Ε., ο οποίος δεν επιτρέπεται να ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ. ή Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Τα μέλη της Ε.Ε. στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τραπεζικό και εν γένει στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η Επιτροπή μεταξύ άλλων, παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλλει συστάσεις ή προτάσεις για την εξασφάλιση της ακεραιότητάς της, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Επίσης εκτιμά το εύρος των ελέγχων που πραγματοποιούν οι Ορκωτοί Ελεγκτές και οι Εξωτερικοί Ελεγκτές, τις μεθόδους εργασίας τους και γενικά τις υπηρεσίες που καλούνται να προσφέρουν στην Τράπεζα και στον Όμιλο.

Παρακολουθεί, εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του συνόλου των πολιτικών, διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας της Τράπεζας αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, τη διασφάλιση της ποιότητας και τη διαχείριση κινδύνων της Τράπεζας σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

Επιβλέπει την υιοθέτηση λογιστικών προτύπων από την Τράπεζα, λαμβάνοντας πλήρως αιτιολογημένη ενημέρωση από τον CFO στην οποία περιλαμβάνονται οι επιπτώσεις από την εφαρμογή τους.

Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ Δ.Σ., Διοίκησης, Εσωτερικού Ελέγχου και Εξωτερικών ή Ορκωτών Ελεγκτών και της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών.

Η Επιτροπή απαρτίζεται κατ΄ ελάχιστον από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους, περιλαμβανομένου του Προέδρου της, είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας, όπως επίσης και ο ακριβής αριθμός των μελών της.

Για να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, πατήστε εδώ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία τους ως μελών του Δ.Σ. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους της Επιτροπής για οποιαδήποτε αιτία, αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας. Μέχρι να ληφθεί η απόφαση αντικατάστασης, η Επιτροπή εξακολουθεί να λειτουργεί εφόσον ο αριθμός των μελών που παραμένουν είναι τουλάχιστον τρία.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, συγκαταλέγονται:

  • Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της εφαρμογής της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και των επιτροπών του.
  • Η περιγραφή των επιμέρους δεξιοτήτων και προσόντων που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων των μελών του Δ.Σ. και η εκτίμηση του χρόνου που πρέπει να αφιερώνεται στην αντίστοιχη θέση.
  • Η περιοδική και τουλάχιστον σε ετήσια βάση αξιολόγηση:
    • της δομής, του μεγέθους, της σύνθεσης και της απόδοσης του Δ.Σ. και η υποβολή συστάσεων προς αυτό σχετικά με τυχόν αλλαγές που κρίνει σκόπιμες,
    • του συνδυασμού της ευρύτητας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας ανά αντικείμενο των μελών του Δ.Σ. σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο και η υποβολή σχετικής έκθεσης στο Δ.Σ.
  • Η επικύρωση του διορισμού των ανώτερων διοικητικών στελεχών, με εξαίρεση των επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης που ορίζονται από την Επιτροπή Ελέγχου και του επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Κινδύνων που ορίζεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, σε συνέχεια διαβούλευσης με την Επιτροπή.
  • Η αξιολόγηση υφιστάμενων ή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων μελών του Δ.Σ. με αυτά της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων και συναλλαγών μελών του Δ.Σ. με τον Όμιλο και η υποβολή σχετικών προτάσεων προς το Δ.Σ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Τράπεζας και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η εν λόγω Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ασχολείται με τον σχεδιασμό και τον συντονισμό της εφαρμογής της διαδικασίας προσδιορισμού και επιλογής υποψηφίων μελών του Δ.Σ. και των επιτροπών του, με σκοπό τη διαμόρφωση προτάσεων και την υποβολή τους προς έγκριση στο Δ.Σ. για την εκλογή μελών του, σύμφωνα με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και το Καταστατικό της Τράπεζας.

Ακόμα, υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών του προσωπικού της Τράπεζας και του Ομίλου, περιλαμβανομένων όσων έχουν επιπτώσεις στους αναλαμβανόμενους κινδύνους και στη διαχείρισή τους και εισηγείται στο Δ.Σ. για τη λήψη αποφάσεων.

Επίσης, επιβλέπει άμεσα τις αποδοχές των ανώτερων στελεχών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Επιπρόσθετα, ενημερώνει, συμβουλεύει και επικουρεί το Δ.Σ. όσον αφορά τον σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, την αναθεώρηση και την επίβλεψη της εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών και στηρίζει το Δ.Σ.

Ο Κανονισμός της Επιτροπής εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Τράπεζας και δύναται να αναθεωρείται σε τακτική βάση, τουλάχιστον ετησίως ή και εκτάκτως ανάλογα με τις μεταβολές των παραμέτρων που είχαν υιοθετηθεί κατά την τακτική αναθεώρηση.

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων έχει τη ευθύνη της άσκησης των καθηκόντων που καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας, ώστε να είναι σε θέση να ενημερώνει επαρκώς το Δ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν στη στρατηγική ανάληψης κινδύνων και το επίπεδο ανοχής στον κίνδυνο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων αποτελείται κατ’ ελάχιστο από 3 (τρία) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Ένα (1) μέλος το οποίο δε δύναται να είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Για να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, πατήστε εδώ.

Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, επαρκείς γνώσεις και εμπειρία στον τομέα διαχείρισης κινδύνων και ιδίως σε ό,τι αφορά τις πρακτικές διαχείρισης και ελέγχου των κινδύνων, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων, περιλαμβανομένου του λειτουργικού κινδύνου, και να διασφαλίζεται ο ενοποιημένος έλεγχός τους, η εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους και ο απαιτούμενος συντονισμός σε επίπεδο της Τράπεζας του Ομίλου.

Η Επιτροπή μεταξύ άλλων συμβουλεύει και στηρίζει το Δ.Σ. σχετικά με την παρακολούθηση της συνολικής παρούσας και μελλοντικής διάθεσης ανάληψης κινδύνου και στρατηγικής κινδύνου της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα είδη κινδύνων, ώστε να διασφαλίζεται ότι συνάδουν με την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, την εταιρική κουλτούρα και τις εταιρικές αξίες της Τράπεζας.

Αξιολογεί σε ετήσια βάση την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου και ιδίως τη συμμόρφωση προς το καθορισμένο επίπεδο ανοχής κινδύνου, την καταλληλότητα των ορίων, την επάρκεια των προβλέψεων και την εν γένει επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος και τη μορφή των αναλαμβανόμενων κινδύνων, τουλάχιστον με βάση την ετήσια έκθεση του CRO και του σχετικού αποσπάσματος της έκθεσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

Ο Κανονισμός της Επιτροπής εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Τράπεζας και αναθεωρείται όποτε απαιτείται η επικαιροποίησή του, σύμφωνα με τις μεταβολές που επέρχονται.

Η Εκτελεστική Επιτροπή παρακολουθεί και διασφαλίζει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Τράπεζας για την υλοποίηση της στρατηγικής, του επιχειρηματικού πλάνου και του προϋπολογισμού, όπως έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. Αποτελείται από 8 (οκτώ) τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων ένα είναι ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρός της.

Για να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή, πατήστε εδώ.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων στο επίπεδο της Τράπεζας και των Μονάδων, εξετάζει τις αποκλίσεις, αποφασίζει διορθωτικές κινήσεις και παρέχει οδηγίες στις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανογραμματικές δομές. Επιπροσθέτως, εξειδικεύει την υλοποίηση της στρατηγικής, με τον συντονισμό των δράσεων των Μονάδων της Τράπεζας και αποφασίζει την πολιτική ανάπτυξη του δικτύου και του Ομίλου.

Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO) αποτελείται από τουλάχιστον 3 (τρία) κύρια μέλη, εκ των οποίων ένα είναι ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρός της, καθώς και από συμβουλευτικά μέλη.

Για να δείτε τα μέλη που απαρτίζουν την Επιτροπή Διαχειρίσεως Ενεργητικού – Παθητικού (ALCo), πατήστε εδώ.

Τα κύρια μέλη δύναται να είναι είτε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε στελέχη της Τράπεζας. Μάλιστα, διαμορφώνει την πολιτική της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου σε θέματα διάρθρωσης, τιμολόγησης και διαχείρισης των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού. Επιπλέον, παρακολουθεί τις οικονομικές εξελίξεις και τις βασικές επιχειρησιακές παραδοχές βάσει των οποίων διαμορφώνει η Τράπεζα την εκάστοτε πολιτική της.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO) αποφασίζει το πλαίσιο ανάληψης και αντιστάθμισης των κινδύνων ρευστότητας και των επιτοκίων με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και διαμορφώνει την ευρύτερη πολιτική επιτοκίων της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου.

Καθορίζει και εποπτεύει την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικής τιμολόγησης των διαθεσίμων της Τράπεζας και θεσπίζει την πολιτική εσωτερικής τιμολόγησης μεταξύ καταθετικών/χορηγητικών μονάδων, ενώ εγκρίνει το πρόγραμμα αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών (liquidity contingency plan) και μεριμνά για τη διαφοροποίηση των πηγών άντλησης των διαθεσίμων της Τράπεζας.

Επίσης, εγκρίνει το πρόγραμμα ασκήσεων προσομοίωσης (stress test), εξετάζει τα αποτελέσματα από την εφαρμογή σεναρίων για ακραίες μεταβολές στις αγορές κεφαλαίων, ενώ αξιολογεί και εγκρίνει την κυκλοφορία νέων καταθετικών ή δανειακών προιόντων καθώς και την επέκταση της Τράπεζας σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που συνάδουν με τον στρατηγικό σχεδιασμό της.