Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τους Κανονισμούς λειτουργίας των Επιτροπών σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής Eταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρώπινου Δυναμικού και Αποδοχών της Attica Bank
Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
Κανονισμός λειτουργίας επιτροπής Ελέγχου
Έκθεση Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών ΔΣ έτους 2021