Η αξιολόγηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγή αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Attica Bank. H Τράπεζα αξιολογεί τις επικείμενες περιβαλλοντικές πολιτικές, τις νομικές απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που σχετίζονται με το κλίμα, με στόχο να αποτυπώνει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τυχόν μεταβατικούς κινδύνους.

Βιώσιμες Τραπεζικές Λειτουργίες (Sustainable banking operations)

Η αξιολόγηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγή αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Attica Bank. H Τράπεζα αξιολογεί τις επικείμενες περιβαλλοντικές πολιτικές, τις νομικές απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που σχετίζονται με το κλίμα, με στόχο να αποτυπώνει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τυχόν μεταβατικούς κινδύνους.

Η Attica Bank ευθυγραμμίζει πλήρως τη στρατηγική της με τις αρχές και τους στόχους του sustainable banking αποκτώντας σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό με ιδιαίτερη έμφαση:

  • στη θέσπιση περιβαλλοντικών κριτηρίων έγκρισης (underwriting) στις διαδικασίες πιστοδοτήσεων
  • σε υψηλά ποσοστά περιβαλλοντικών πιστοδοτήσεων σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις
  • στην κινητοποίηση των πελατών μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  • στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών έργων και έργων οικολογικής συνείδησης όχι μόνο στα δανειακά χαρτοφυλάκια της Τράπεζας αλλά και σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της
  • στην καταγραφή και παρακολούθηση των θετικών ή αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας της
  • στη δημιουργία της κατάλληλης οργάνωσης που θα υποστηρίξει το όλο εγχείρημα