Η Attica Bank καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες να διατηρήσει ένα επιχειρηματικό πνεύμα διαφάνειας και εμπιστοσύνης, καθώς και υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και την υπόληψη οποιουδήποτε επηρεάζεται από τις δραστηριότητές αυτής.
Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα τελεί σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με το Ν.4990/2022 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου.

Με σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της επιχειρηματικής ελευθερίας και χρηστής διοίκησης, της προστασίας του καταναλωτή, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και με σκοπό τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των προσώπων, που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου και του νόμου, η Τράπεζα καθιερώνει κανάλι ανώνυμης πληροφόρησης.
Πρόκειται για ένα σύστημα με διαύλους αναφορών και διαδικασίες παρακολούθησης σχετικά με ζητήματα που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μπορεί να επιφέρει ηθική ή υλική ζημία στην Attica Bank.
H Τράπεζα, τηρώντας τα κριτήρια της αμεροληψίας και ανεξαρτησίας, ορίζει ως αρμόδιο πρόσωπο για την παραλαβή των αναφορών τον Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης ενώ την διαχείριση τους αναλαμβάνει η Επιτροπή Αξιολόγησης Επωνύμων και Ανωνύμων Αναφορών.

Ειδικότερα, δύναται να υποβληθούν αναφορές περιστατικών που αφορούν παραβίαση των Πολιτικών και Διαδικασιών της Τράπεζας καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. απάτη, διαφθορά, κλοπή, υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος, παραποίηση λογιστικών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, παράλειψη συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας ή/και τις Πολιτικές της Attica Bank, ζητήματα που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μπορεί να επιφέρει ηθική ή υλική ζημία στην Attica Bank) μέσω των ακόλουθων εναλλακτικών διαύλων:

Δίαυλοι επικοινωνίας

  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο whistleblowing@atticabank.gr 
  • Με αποστολή επιστολής στην ταχυδρομική θυρίδα 9321-TK 10032 AΘΗΝΑ (ΕΛΤΑ, Σόλωνος 54 & Μαντζάρου)

Ο μηχανισμός καταγγελίας δυσλειτουργιών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη υψηλών προτύπων ηθικής και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πελατών και του ευρύτερου κοινού σ’ εμάς.

Η Τράπεζα δεσμεύεται να συλλέγει και να διατηρεί μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, να τα διαγράφει με ασφάλεια μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή τους (π.χ. διεξαγωγή έρευνας σε εξέλιξη, εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες), να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και εν γένει να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Η Attica Bank λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα άτομα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς, θεωρώντας εύλογα και καλόπιστα ότι οι καταγγελίες αυτές είναι βάσιμες, δεν θα υποστούν προσωπική, επαγγελματική ή οικονομική ζημία.