Μέτρα κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Οι σχέσεις μεταξύ ανταποκριτριών τραπεζών υπόκεινται σε αυστηρά μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CTF). Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί πρέπει να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνδέονται με αυτές τις σχέσεις.

Εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα επισκόπησης λόγω της διεξαγωγής διασυνοριακών τραπεζικών συναλλαγών.

De-Risking και Επιπτώσεις

Τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί έχουν επιλέξει να αποφύγουν τους πιθανούς κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας τερματίζοντας τις επιχειρηματικές σχέσεις με ολόκληρες περιοχές ή κατηγορίες πελατών. Αυτή η πρακτική ονομάζεται “De-Risking ”. Το De-Risking επηρεάζει αρνητικά τις ανταποκριτικές σχέσεις, οδηγώντας σε οικονομικό αποκλεισμό, μειωμένη διαφάνεια και αυξημένη έκθεση σε παράνομες δραστηριότητες.

Η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης FATF, θεωρεί ότι το De-Risking αποτελεί σοβαρή ανησυχία.

Risk-Based Approach (RBA)

Η FATF από τον Ιούνιο του 2015 έχει διευκρινίσει την εφαρμογή της προσέγγισης βασισμένης στον κίνδυνο στις σχέσεις τραπεζικής ανταπόκρισης. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας υποδέχθηκε αυτήν τη διευκρίνιση, αλλά αναζήτησε περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις ρυθμιστικές προσδοκίες, ιδιαίτερα όσον αφορά την επισκόπηση των πελατών. Η καθοδήγηση για τις υπηρεσίες τραπεζικής ανταπόκρισης επισημαίνει τις απαιτήσεις της FATF στο πλαίσιο των υπηρεσιών τραπεζικής ανταπόκρισης για τη διαχείριση, αντί της αποφυγής, των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με αυτές τις επιχειρηματικές σχέσεις

Η FATF ανέπτυξε ολοκληρωμένη καθοδήγηση για την αντιμετώπιση των ρυθμιστικών προσδοκιών στο πλαίσιο των υπηρεσιών τραπεζικής ανταπόκρισης. Αυτή η καθοδήγηση τονίζει τη διαχείριση, αντί της αποφυγής, των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με αυτές τις επιχειρηματικές σχέσεις. Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και άλλα διεθνή όργανα εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή και την τήρηση αυτών των προτύπων.

KYC/AML requirements

Προκειμένου να συνάψει η Attica Bank ανταποκριτικές σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ)
 • Bank License
 • W8BEN / FATCA Documents
 • Shareholders’ structure/ Ownership Documentation
 • USA PATRIOT Act Certification – for institutions required to provide Certifications
 • Bank’s Representation
 • Extract from commercial register
 • Members of Board of Directors Biographies
 • Declaration of Beneficial Owners
 • Articles or Certificate of Incorporation
 • Articles or Certificate of Association
 • Financial Statements/Annual Report

*Τα ζητούμενα έγγραφα προσαρμόζονται και τροποποιούνται ανά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψιν παράγοντες όπως την χώρα έδρας, το είδος της ανταποκριτικής σχέσης κλπ.