Εταιρίες Ομίλου

Εστιάζουμε - Αναπτυσσόμαστε - Αριστεύουμε

ATTICA WEALTH MANAGEMENT

Ποσοστό Συμμετοχής της Τράπεζας: 100%
URL: http://www.atticawealth.gr
Fax: 210 3238697
Τηλ.: 210 3396860
Έδρα: Χρήστου Λαδά 2, 10561 Aθήνα
Έτος Ίδρυσης: 2001

Αντικείμενο εργασιών

Αντικείμενο και σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων και η παροχή επενδυτικών συμβουλών.