Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών πραγματοποιείται σύμφωνα με το Νόμο 3340/2005 και την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/347/12.7.2005.

Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών

Στο πλαίσιο τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν.3556/2007, τα υπόχρεα πρόσωπα που κατέχουν σημαντική συμμετοχή επί των δικαιωμάτων ψήφου, μέτοχοι ή μη, οφείλουν να προβαίνουν στην προβλεπόμενη ενημέρωση (άρθρο 27) συμπληρώνοντας το σχετικό Έντυπο Γνωστοποιήσεως (TR1).

Έντυπο Γνωστοποίησης