Κατάλογος πιστοποιημένων προσώπων στην παροχή υπηρεσιών της Attica Bank.

Πίνακας πιστοποιημένων στελεχών Attica Bank: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4514/2018