Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη τραπεζική

ESG Επίδοση

Η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης καθίσταται επιτακτική τόσο σε διεθνές, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωθώντας ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων στην υιοθέτηση πρακτικών, τη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία συνιστά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, οι οποίες αλληλοενισχύονται, καθίσταται επιτακτική τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωθώντας ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων στην υιοθέτηση πρακτικών, τη μέτρηση, τη δημοσιοποίηση και τη διαχείριση των κινδύνων και των ευκαιριών που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την αξιολόγηση του ρόλου των εταιρειών στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και ιδίως της ικανότητάς τους να παράγουν αξία μακροπρόθεσμα και να διαμορφώνουν αποτελεσματικές στρατηγικές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση -γνωστά ως κριτήριαESG.

Η Attica Bank έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις αρχές και τους στόχους του sustainable banking αποκτώντας σαφή περιβαλλοντικό προσανατολισμό μέσω της χρηματοδότησης βιώσιμων επενδύσεων, της ενίσχυσης των πελατών της με την προσφορά χρηματοδοτικών εργαλείων για την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την ανάπτυξη περιβαλλοντικών έργων και έργων οικολογικής συνείδησης.

Επιπρόσθετα, από τον Δεκέμβριο του 2021 έχει εισαχθεί στον δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελώντας έτσι μία εκ των εταιρειών που πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής και επισφραγίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη σταθερή πορεία των τελευταίων ετών προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Δείκτης ATHEX ESG παρακολουθεί τη χρηματιστηριακή απόδοση των εισηγμένων εταιρειών του Χ.Α. που υιοθετούν και προβάλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Βάσει του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του ATHEX GROUP οι σχετικοί δείκτες ESG διακρίνονται σε γενικούς δείκτες, οι οποίοι αφορούν το σύνολο της οικονομίας και σε κλαδικούς δείκτες. Οι γενικοί δείκτες διακρίνονται περαιτέρω σε βασικούς, η δημοσιοποίηση των οποίων συνίσταται σε όλες τις εταιρείες και προηγμένους, οι οποίοι εστιάζουν σε πιο σύνθετα θέματα ESG.

 

2022

2021

2020