Προσφορά προς την Κοινωνία

Η προσφορά προς την κοινωνία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας της Attica Bank, η οποία διακρίνεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στους συνανθρώπους , συνδράμοντας στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, στηρίζοντας ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και υποστηρίζοντας το έργο αναγνωρισμένων οργανώσεων και κοινωνικών φορέων. Η Attica Bank, έχοντας ενστερνιστεί ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία και η αύξηση της αξίας της είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη και την ευημερία των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Attica Bank έγινε αρωγός σε σημαντικές δράσεις στους τομείς της Έρευνας και Τεχνολογίας, της Κοινωνικής Προσφοράς, της Υγείας και του Πολιτισμού. Υποστηρίζει την κοινωνική, πνευματική και καλλιτεχνική ζωή και φροντίζει για τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επιχορηγεί πνευματικά έργα, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και συμβάλλει στην ανάπτυξη του αθλητισμού.

γραφική παράσταση

Η Attica Bank συμμορφώνεται με τις αποφάσεις που επιβάλλουν να μη συνεργάζεται με χώρες, εταιρείες ή άτομα που υποστηρίζουν την τρομοκρατία ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν ενισχύει άμεσα ή έμμεσα πολιτικά κόμματα.

Επίσης, η Attica Bank στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του σε θέματα που συνεισφέρουν στους εργαζομένους αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, έχει κάνει τις εξής ενέργειες:

  • Τοποθέτηση ειδικών διαδρόμων (ράμπες) για την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε έξι (6) καταστήματα και ένα (1) κτίριο διοίκησης,
  • Είσοδος με προσπελάσιμο από αναπηρικό αμαξίδιο ύψος σε είκοσι πέντε (25) καταστήματα και τρία (3) κτίρια διοίκησης,
  • Δημιουργία «Τράπεζας Αίματος» με τη διοργάνωση δύο αιμοληψιών ετησίως σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Υπαλλήλων της Τράπεζας,
  • Θέσπιση προγράμματος πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο ολοκλήρωσης σπουδών για την απόκτηση πτυχίου, και
  • Θέσπιση προγράμματος μαθητείας για τελειόφοιτους/αποφοίτους σχολών ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο ενίσχυσής τους με τις απαραίτητες δεξιότητες για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.