Λογαριασμοί Μισθοδοσίας - Σύνταξης

Στην Attica Bank δημιουργούμε προϊόντα που εξελίσσονται μαζί με τη ζωή των πελατών μας. Με τους Λογαριασμούς Μισθοδοσίας & Σύνταξης, εξασφαλίζουμε ευελιξία και προνόμια για κάθε φάση της σταδιοδρομίας τους.

ATTICA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Ένας λογαριασμός ειδικά σχεδιασμένος για την καταβολή της μισθοδοσίας και τις καθημερινές συναλλαγές σας, με υψηλό επιτόκιο και πλήθος ειδικών παροχών που σας προσφέρονται για όσο χρονικό διάστημα πιστώνεται η μισθοδοσία σας στον λογαριασμό :

 • Προνομιακό επιτόκιο 0,80%*
 • Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης
 • Δωρεάν αποστολή τριμηνιαίου αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού (statement)
 • Δωρεάν τρείς (3) αυτόματες πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας χωρίς συνδρομή.
 • Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.
 • Έκπτωση μίας (1) μονάδας στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο του καταναλωτικού δανείου Attica Συμφέρον. ( Η έκπτωση δεν ισχύει όταν το προϊόν παρέχεται με προσφορά).
 • Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη θανάτου από ατύχημα ή μόνιμης μερικής/ολικής ανικανότητας από ατύχημα (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις ως εκάστοτε ορίζονται από την Τράπεζα και την συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN)
 • Εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα (προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, περιουσίας) που παρέχονται από την τράπεζα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN.
*Το επιτόκιο ισχύει για ποσό κατάθεσης έως €1.500. Για ποσά άνω των €1.500 το επιτόκιο ανέρχεται στο 0,10%. Οι τόκοι λογίζονται και αποδίδονται στη λήξη κάθε ημερολογιακού 6μηνου (30/06 & 31/12) και υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (σήμερα 15%).

ATTICA ΣΥΝΤΑΞΗ

Ένας λογαριασμός ειδικά σχεδιασμένος για την καταβολή της σύνταξης και τις καθημερινές συναλλαγές σας, με υψηλό επιτόκιο και πλήθος ειδικών παροχών που σας προσφέρονται για όσο χρονικό διάστημα πιστώνεται η σύνταξή σας στον λογαριασμό :

 • Προνομιακό επιτόκιο 0,80%*
 • Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης
 • Δωρεάν αποστολή τριμηνιαίου αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού (statement) ή δυνατότητα χορήγησης βιβλιαρίου καταθέσεων
 • Δωρεάν τρείς (3) αυτόματες πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας χωρίς συνδρομή.
 • Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.
 • Έκπτωση μίας (1) μονάδας στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο του καταναλωτικού δανείου Attica Συμφέρον. ( Η έκπτωση δεν ισχύει όταν το προϊόν παρέχεται με προσφορά).
 • Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη θανάτου από ατύχημα ή μόνιμης μερικής/ολικής ανικανότητας από ατύχημα (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις ως εκάστοτε ορίζονται από την Τράπεζα και την συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN)
 • Εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα (προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, περιουσίας) που παρέχονται από την τράπεζα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN.
*Το επιτόκιο ισχύει για ποσό κατάθεσης έως €1.500. Για ποσά άνω των €1.500 το επιτόκιο ανέρχεται στο 0,10%. Οι τόκοι λογίζονται και αποδίδονται στη λήξη κάθε ημερολογιακού 6μηνου (30/06 & 31/12) και υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (σήμερα 15%).

ATTICA ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΤΑΑ

Ένας λογαριασμός ειδικά σχεδιασμένος για τους ασφαλισμένους στο πρ. ΕΤΑΑ, για την καταβολή της μισθοδοσίας ή της σύνταξης και τις καθημερινές συναλλαγές τους, με προνομιακό επιτόκιο και πλήθος ειδικών παροχών που προσφέρονται για όσο χρονικό διάστημα πιστώνεται η μισθοδοσία ή η σύνταξη στον λογαριασμό:

 • Προνομιακό επιτόκιο 0,85%*
 • Άνοιγμα λογαριασμού χωρίς ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης
 • Δωρεάν αποστολή τριμηνιαίου αντιγράφου κινήσεων λογαριασμού (statement) ή δυνατότητα χορήγησης βιβλιαρίου καταθέσεων
 • Δωρεάν τρείς (3) αυτόματες πληρωμές για εξόφληση λογαριασμών μέσω πάγιων εντολών.
 • Δυνατότητα χορήγησης πιστωτικής κάρτας χωρίς συνδρομή.
 • Έκπτωση 50% στα έξοδα προέγκρισης και διαχείρισης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.
 • Έκπτωση μίας (1) μονάδας στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο του καταναλωτικού δανείου Attica Συμφέρον. ( Η έκπτωση δεν ισχύει όταν το προϊόν παρέχεται με προσφορά).
 • Δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη θανάτου από ατύχημα ή μόνιμης μερικής/ολικής ανικανότητας από ατύχημα (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις ως εκάστοτε ορίζονται από την Τράπεζα και την συνεργαζόμενη ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN)
 • Εκπτώσεις σε ασφαλιστικά προϊόντα (προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, περιουσίας) που παρέχονται από την τράπεζα σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία INTERAMERICAN.
*Το επιτόκιο ισχύει για ποσό κατάθεσης έως €1.500. Για ποσά άνω των €1.500 το επιτόκιο ανέρχεται στο 0,15%. Οι τόκοι λογίζονται και αποδίδονται στη λήξη κάθε ημερολογιακού 6μηνου (30/06 & 31/12) και υπόκεινται σε φόρο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (σήμερα 15%).